Mūsu uzskati par nodokļiem

2018. gada 18. decembris

Ievads

Šī stratēģija attiecas uz Canon Europa NV un visiem Apvienotās Karalistes uzņēmumiem tā grupā. Atsauces uz “Canon Europa” attiecas uz visiem Canon Europa NV grupas Apvienotās Karalistes uzņēmumiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām.

Canon Europa ir starptautiskas uzņēmumu grupas Canon Inc daļa, kuras galvenais birojs atrodas Japānā.

Canon Europa ievēro tos pašus principus, ko ievēro Canon Inc, kā arī grupas rīcības kodeksu.

Canon grupas rīcības kodekss un principi

Canon kā savu korporatīvo filozofiju ir pieņēmis “kyosei” principu, ko var tulkot šādi: “dzīve un darbs līdzās, lai panāktu vispārēju labumu”. Canon pārvaldības pamatpolitika ir veicināt pārticību un labklājību pasaulē, cenšoties kļūt par patiesi globālu uzņēmumu grupu, kas izceļas ar izcilību un pierāda nemitīgu korporatīvo izaugsmi un attīstību.

Canon uzskata, ka tai kā starptautiskai korporācijai, kuras darbība aptver visu pasauli, viens no būtiskākajiem un svarīgākajiem sociālās atbildības aspektiem ir atbilstoša nodokļu maksāšana valstīs un reģionos, kuros tā darbojas.

Līdz ar to Canon ievēro šādus principus saistībā ar nodokļiem.

  1. Maksāt nodokļus saskaņā ar tiesību aktiem un rīkojumiem, kas saistīti ar nodokļiem.
  2. Nodrošināt, ka nodokļu uzskaite un citi saistīti procesi nepārtraukti tiek veikti atbilstoši tiesību aktiem.
  3. Izstrādāt ar nodokļiem saistītas pārvaldības sistēmas un strādāt, lai palielinātu izpratni par nodokļu saistību izpildi.
  4. Ievērot vispārējus starptautiskos noteikumus par starptautisku nodokļu piemērošanu (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija un Apvienoto Nāciju Organizācija ir izstrādājusi vadlīnijas) un nodrošināt, ka darbība ir saskaņā ar katras valsts nodokļu tiesību aktiem.

Riska pārvaldības pasākumi

Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas (EMEA) rīcības plāns par nodokļiem ar atbildību par Apvienotās Karalistes nodokļu piemērošanu balstās uz Apvienoto Karalisti un Nīderlandi. EMEA rīcības plānu par nodokļiem vada EMEA Nodokļu direktors, kurš ir pakļauts Canon EMEA Finanšu direktoram. Canon Europa NV valde ir izstrādājusi un apstiprinājusi šo nodokļu stratēģiju.

EMEA rīcības plāna par nodokļiem mērķis ir nodrošināt atbilstību visiem nodokļu piemērošanas tiesību aktiem reģionos, kuros tas darbojas, un tā pārziņā ir arī vadība un atbalsts tehniskajos jautājumos. Tas jo īpaši attiecas uz pārrobežu jautājumiem, uzņēmējdarbības modeļiem un juridisku uzņēmumu pārstrukturēšanu, jo šajās jomās iespējama risku rašanās. Mēs aktīvi strādājam, lai identificētu, novērtētu, uzraudzītu un pārvaldītu šos riskus un nodrošinātu, ka tie ir saskaņā ar mūsu mērķiem. Ja ir neskaidrības vai sarežģīti jautājumi, tiek lūgtas neatkarīgu ekspertu konsultācijas. Tādējādi EMEA rīcības plāns par nodokļiem var nodrošināt, ka jebkādi jautājumi Apvienotajā Karalistē un plašākā reģionā tiek atbilstoši pārvaldīti. Tas arī nodrošina, ka visi jautājumi par nodokļiem tiek pareizi risināti nodokļu grāmatvedības nolūkos, kā arī nodrošina pilnīgu atskaitīšanos ārējiem auditoriem.

Nostāja saistībā ar nodokļu plānošanu un riska līmeni

Canon Europa pārvalda nodokļu jautājumus ar mērķi panākt noteiktību un izvairīties no pārsteigumiem. Mēs neveicam darījumus, ja tie nav pamatoti ar skaidru komerciālu nolūku. Mēs neizmantojam mākslīgas struktūras un nemeklējam veidus, kā pārskaitīt peļņu uz zemu nodokļu jurisdikcijām.

Strukturējot komerciālo darbību, tiek ņemti vērā nodokļi, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku atbilstību un noteiktību. Apvienotajā Karalistē mēs varam izmantot atvieglojumus un atbrīvojumus, lai samazinātu mūsu uzņēmējdarbības nodokļu izmaksas. Tie tiks piemēroti tādā veidā, kā tas paredzēts HM Revenue and Customs (Viņas Majestātes Ieņēmumu un muitas administrācijā), un atbilstošos gadījumos mēs lūgsim neatkarīgu ekspertu konsultācijas.

Ja Canon Europa uzņēmumi sadarbojas viens ar otru un citiem Canon uzņēmumiem, mūsu mērķis ir panākt, lai šie darījumi tiktu veikti, izmantojot nesaistītu uzņēmumu darījuma principu. Veicot starpvalstu darījumus, mēs meklēsim iespēju novērst dubultas aplikšanas ar nodokļiem risku saskaņā ar pieejamiem atvieglojumiem, ko piedāvā nodokļu nolīgumu sistēma.

EMEA rīcības plāns par nodokļiem ietver nopietna līmeņa izglītojošus materiālus un informē par nodokļiem, kā arī ievēro jaunākās tendences, piemēram, OECD/G20 rīcības plānu par nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu, ar mērķi nodrošināt, ka ar nodokļiem tiek aplikta ekonomiskas darbības rezultātā nodrošināta peļņa, ar kuru tiek radīta vērtība.

Attiecības ar HM Revenue and Customs un citām iestādēm

Canon Europa ir atklātas, patiesas un konstruktīvas attiecības ar HM Revenue and Customs (Viņas Majestātes Ieņēmumu un muitas administrāciju). Mēs strādājam, lai attiecībās uzturētu zemu risku, iesaistoties dialogā ar attiecīgām nodokļu iekasēšanas amatpersonām, ja reāllaikā rodas jautājumi vai sarežģītu tiesību aktu interpretācijai nepieciešams skaidrojums. Mēs piedalāmies sanāksmēs ar HM Revenue and Customs, lai sniegtu informāciju par Apvienotās Karalistes un EMEA grupas uzņēmumu jaunumiem.

Canon Europa mērķis ir nodrošināt pilnīgu, precīzu un laicīgu informācijas atklāšanu par visiem Apvienotajā Karalistē atgrieztajiem nodokļiem. Ja nejaušības dēļ rodas kļūdas, tās tiek labotas pēc to atklāšanas, tiklīdz tas iespējams.

Canon Europa ne tikai uztur labas attiecības ar HM Revenue and Customs, bet arī iesaistās sadarbībā ar pārstāvniecības iestādēm, valdībām un organizācijām par piedāvātajiem starptautiskajiem standartiem attiecīgos gadījumos.

Iepriekš minētā nodokļu stratēģija ir paredzēta, lai nodrošinātu atbilstību 2016. gada Finanšu akta 19. pielikuma 19. sadaļai. Atsauces uz “nodokļiem”, kas paredzētas Apvienotajai Karalistei, ir 2016. gada Finanšu akta 19. pielikuma 15. sadaļā.

Canon Europa NV valde ir izstrādājusi un apstiprinājusi šo nodokļu stratēģiju.

Šī stratēģija ir spēkā no tās publicēšanas dienas līdz tās aizstāšanai.