Uzņēmējdarbība — atbildīga uzņēmējdarbība

Veicinot atbildīgu uzņēmējdarbību, mēs mēģinām radīt lielāku ekonomisko vērtību, no kuras labumu gūst lielāks ieinteresēto skaits un citas grupas. Lai to nodrošinātu, mēs piedāvājam tādus produktus, pakalpojumus un risinājumus, kas, piemēram, palīdz uzņēmumiem saglabāt konkurētspēju, uzlabo kopienu iedzīvotāju veselību, kā arī uzlabo klientu un sabiedrības dzīves stilu.

Mūsu pakalpojumi un produkti ietver drukas pakalpojumu un biznesa risinājumu pārvaldību, tostarp biznesa procesu ārpakalpojumus un attēlu glabāšanas pakalpojumus; daudzfunkciju ierīču kameras; digitālās radiogrāfijas apraides kameras; skeneru pusvadītājus; poligrāfijas printerus un lielformāta printerus konsultāciju pakalpojumiem; no projektoriem līdz kalkulatoriem. Uzziniet vairāk par mūsu produktiem mājai, veselības aprūpei un biznesam, pakalpojumiem un risinājumiem.

Mūsu Kyosei filozofija nozīmē, ka mēs ļoti nopietni uztveram pienākumu dot ieguldījumu veselīgā ekonomikā, kas sniegs labumu ikvienam. Mūsu panākumi uzņēmējdarbībā palīdz atbalstīt vietējo un reģionālo ekonomiku, radot ieguvumus klientiem un citām ieinteresētajām pusēm, piemēram, piegādātājiem, darbiniekiem un valdībām.

Uzziniet, kā sadarboties ar mūsu ieinteresētajām personām. Sadarbība ar ieinteresēto personu

Globālo līgumu ar ANO

Picture_banner_BusinessMums ir rūpīgi izstrādātas darbību politikas un procedūras, kas palīdz ievērot saistošos likumus un noteikumus, tādejādi piepildot ieinteresēto pušu liktās cerības. Tomēr mums atbildīga uzņēmējdarbība ir vairāk nekā tikai atbilstība likumdošanai; tā attiecas arī uz mūsu darbinieku sagaidāmo rīcību savā darba vietā; attieksmi pret darbiniekiem un tām mūsu darbībām, kas paredzētas godīguma un drošības ievērošanai uzņēmējdarbībā, mūsu klientu un vides aizsargāšanu, ētisku darbību, nodokļu maksāšanu un vislabākā piemēra rādīšanu.

Picture_UNGC logoLai akcentētu mūsu apņemšanos veikt atbildīgu uzņēmējdarbību un oficiāli atzītu mūsu jau realizēto pieeju, ar ko mūsu stratēģijā, kultūrā un uzņēmējdarbībā tiek īstenota ilgtspējība, Canon Europe ir parakstījis globālo līgumu ar Apvienoto Nāciju Organizāciju par 10 universāli pieņemtiem principiem cilvēktiesību, nodarbinātības, vides un korupcijas jomā.

Uzziniet, kā mēs atbalstām sabiedrību un sociālo atbildību.
Uzziniet, kā mēs samazinām ietekmi uz vidi.

Canon EMEA ilgtspējības pārskats 2013. gadā

Atbilstība un darbības

Kā Canon Inc., mūsu mātesuzņēmuma, filiāle mēs ievērojam iekšējos vadības procesus, tostarp piedalāmies Paplašinātās korporatīvās ētikas un atbilstības komitejas sanāksmēs, kuras pieņem lēmumus par pasākumiem atbilstības nodrošināšanai. Atbilstība ir ietverta uzņēmuma vadības procesos kopā ar ētiskas tirdzniecības nodrošināšanu, likumu un noteikumu ievērošanu, ekonomiskās ietekmes izvērtēšanu, darba devēja un darbinieka pienākumu ievērošanu un produktu drošību.

Mūsu iekšējās atbilstības novērtēšanas grupa nodrošina, ka mēs izprotam un ņemam vērā jauno likumu un noteikumu ietekmi uz mūsu uzņēmējdarbību pirms tie stājas spēkā, laicīgi izplānojot piemērotu rīcību. Atbilstība regulu prasībām iedrošina klientus, šādi palīdzot mums pārdot prasībām atbilstošus un drošus produktus godīgā un atbildīgā veidā.

Mēs ievērojam daudzu valstu, kurās mēs darbojamies, atbilstošos likumus un noteikumus. Mēs ņemam dalību industrijas asociācijās un grupās, lai apsvērtu apkārtējo vidi regulējošo noteikumu un produktu drošības aspektus ar mērķi, sekot līdzi likumdošanas izmaiņām un aktīvi meklēt iespējas iesaistīties to izveidē. Mēs piedalāmies DIGITALEUROPE, EuroVAprint, Japānas Uzņēmējdarbības padomē Eiropā (JBCE), COCIR un CSR Eiropā.

Direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)

REACH Regula

Bīstamu vielu izmantošanas ierobežošana

Direktīva par baterijām un akumulatoriem

Direktīva par iepakojumu un izlietoto iepakojumu

Deklarācija par vides aizsardzību

(Materiālu) drošības datu lapas

Sarbeina-Okslija likums

ISO 9001

ISO 27001

Rīcības kodekss

ISO 14001

Ekoloģisko iepirkumu programma

Patenti

Aizsardzība pret viltojumiem

Derīgie izrakteņi no Kongo Demokrātiskās Republikas

Sadarbība ar investoriem

Darbinieki

Piegādes ķēdes pārvaldība

Kukuļdošanas un korupcijas novēršana

Dāvanas un izklaides

Godīga konkurence

Sadarbība ar ieinteresēto personu

Direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)

Canon ievēro Eiropas Savienības (ES) Direktīvu (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, kuras mērķis ir samazināt elektrisko un elektronisko atkritumu ietekmi uz apkārtējo vidi. WEEE direktīva ir iekļauta katras ES dalībvalsts tiesību aktos. Uzziniet vairāk par Canon un EEIA Direktīvu.

  Augša

REACH Regula

REACH Regula (EK) Nr. 1907/2006 nosaka ķīmisko vielu īpašību pārskatīšanu, lai noteiktu iespējamos riskus cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Canon cieši sadarbojas ar piegādātājiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību REACH Regulai. Uzziniet vairāk par Canon un REACH Regulu. Lasiet vairāk par Canon ekoloģisko iepirkumu programmu.

  Augša

Bīstamu vielu izmantošanas ierobežošana

Canon nodrošina atbilstību ES RoHS direktīvai (2011/65/ES) un dažos gadījumos pat pārspēj noteiktās prasības. Ar Direktīvas par bīstamo vielu ierobežošanu palīdzību cenšas samazināt nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu ietekmi uz apkārtējo vidi, samazinot sešu aprīkojumā iekļauto vielu atļautos apjomus. Produktos, kas tiek pārdoti Eiropas Savienībā, pašlaik nedrīkst pārsniegt norādīto svina, kadmija, dzīvsudraba, sešvērtīgā hroma, polibrombifenilu (PBB) un polibromdifenilēteru (PBDE) apjomu. Mēs gatavojamies saistībā ar papildu vielām, kas tiks ietvertas RoHS regulā, lai ierobežojumi tiktu ieviesti ap 2017. gadu. Uzziniet vairāk par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

  Augša

Direktīva par baterijām un akumulatoriem

Kā bateriju ražotājs vai izplatītājs, mēs esam izlietoto bateriju un akumulatoru pārstrādes sistēmas dalībnieki katrā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, kurā darbojamies. Mēs ievērojam prasību ziņot par bateriju savākšanu un apstrādi, kā arī finansējam to. ES Direktīvas par baterijām un akumulatoriem (2013/56/EK) mērķis ir samazināt bateriju un akumulatoru ietekmi uz apkārtējo vidi un palielināt izlietoto bateriju un akumulatoru pārstrādes apjomus.

Daži no mūsu kalkulatoriem ir izstrādāti, lai darbotos tikai, izmantojot saules enerģiju, tādēļ tiem nav nepieciešamas baterijas. Daži darbojas, izmantojot gan saules, gan bateriju enerģiju, lai to ietaupītu. Uzziniet vairāk par enerģiju taupošo kalkulatoru klāstu un kā pārstrādāt mūsu baterijas.

  Augša

Direktīva par iepakojumu un izlietoto iepakojumu

Canon piedalās iepakojuma pārstrādes programmās un finansē iepakojuma atkritumu savākšanu un pārstrādi. Tas tiek darīts saskaņā ar Eiropas Savienības Direktīvu par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (94/62/EK) un vietējiem noteikumiem valstīs, kurās mums ir nacionālie pārdošanas uzņēmumi. Mēs turpinām samazināt produktu iepakošanai nepieciešamo apjomu.

  Augša

Deklarācija par vides aizsardzību

Canon izgatavo deklarācijas par vides aizsardzību, lai sniegtu informāciju par mūsu produktu ietekmi uz apkārtējo vidi, ieskaitot izmantotos materiālus un energoefektivitāti. Lūdzu, sazinieties ar vietējo Canon biroju, lai iegūtu sīkāku informāciju par deklarācijām par vides aizsardzību.

  Augša

(Materiālu) drošības datu lapas

(Materiālu) drošības datu lapās (MSDS) ir sniegta informācija par iespējamo ietekmi uz veselību, nonākot saskarē ar ķīmiskām vai citām iespējami bīstamām vielām. Apmeklējiet mūsu MSDS vietni, lai uzzinātu informāciju par visām tintēm un toneriem, kas izmantoti Canon produktos, un mūsu apkopes dienesta darbinieku izmantotajiem materiāliem. Šajā vietnē varat atrast arī Océ MSDS. Ja jums radušies jautājumi par MSDS, lūdzu, sazinieties ar vietējā Canon biroja darbiniekiem.

  Augša

Sarbeina-Okslija likums

Tā kā Canon akcijas tiek tirgotas Ņujorkas fondu biržā, Canon darbojas saskaņā ar Sarbeina-Okslija likumu.

  Augša

ISO 9001

Vairāku Canon filiāļu Eiropā kvalitātes pārvaldības sistēmām piešķirts ISO 9001. Tie pievērš uzmanību kvalitātes procesiem uzņēmumā, lai īstenotu klientu un citas obligātās prasības. Tam nav saistības ar produkta kvalitāti. Meklēt sarakstu ar filiālēm, kurām piešķirts ISO 9001. Meklēt sarakstu ar Océ filiālēm, kurām piešķirts ISO 9001.

  Augša

ISO 27001

Canon Eiropā saņēmis ISO 27001 sertifikātu par informācijas drošības pārvaldības sistēmu, apliecinot klientiem, ka mēs stingri ievērojam pasaules līmeņa standartus. ISO 27001 iekļauti visi informācijas drošības aspekti, sākot no risku un auditu pārvaldību līdz produktu drošībai un negadījumu novēršanu.

  Augša

Rīcības kodekss

Visiem Canon darbiniekiem jāievēro mūsu vienotais rīcības kodekss. Tas mums nodrošina vispārēju dokumentu juridisko un ētisko uzņēmējdarbības pienākumu nodrošināšanai. Tajā noteikti atbildīgu darbinieku uzvedības standarti daudzās jomās, sākot ar konfidenciālas informācijas aizsardzību līdz neatbilstošu darbību aizliegšanai. To papildina darba vietu politikas visā EMEA reģionā.

  Augša

ISO 14001

Canon kopš 2007. gada ir piešķirts globālais sertifikāts ISO 14001 par apkārtējās vides aizsardzību un mūsu mērķis ir turpināt uzlabojumus visās atrašanās vietās. Šobrīd ir sertificēts vairāk nekā 200 vietu 25 valstīs visā EMEA zonā. Arī turpmāk saskaņā ar Océ integrēšanas procesu attiecīgajās vietās tiks ieviests Canon globālais sertifikāts.

  Augša

Ekoloģisko iepirkumu programma

Mēs ieviesām ekoloģisko iepirkumu programmu EMEA zonā 2008. gadā, lai nodrošinātu, ka mēs izmantojam drošus materiālus un sastāvdaļas. Piegādātājiem ir jāpārbauda sava atbilstība attiecīgajām regulām un pašiem jāuzrauga arī savi piegādātāji. Regulas vienlīdz attiecas kā uz bīstamām ķīmiskām vielām, tā uz koksni.

Mēs auditējam savus piegādātājus, izmantojot riska novērtējumu. Mēs atjauninām savu piegādātāju aptaujas anketu saskaņā ar izmaiņām attiecīgajās regulās. Jauniem piegādātājiem ir pilnībā jāaizpilda aptaujas anketa, un tie var kvalificēties auditam; pašreizējiem piegādātājiem tiek prasīts apstiprināt savu atbilstību labotajām regulām.

Mēs strādājam ar piegādātājiem visās jomās, kurās nepieciešami uzlabojumi. Tādejādi mēs varam būt pārliecināti, ka daļas un produkti, ko iepērkam, atbilst visiem Eiropas Savienībā spēkā esošajiem likumiem, kā arī Canon starptautiskajai ekoloģisko iepirkumu programmai, nodrošinot, ka klienti ir pasargāti no bīstamām ķimikālijām. Uzziniet vairāk par Canon starptautisko ekoloģisko iepirkumu programmu.

  Augša

Patenti

Katru gadu EMEA reģionā mēs iesniedzam arvien vairāk patentu pieprasījumu, šādi aizsargājot savus jaunos produktus un izstrādes plānus. Tie ietver aparatūru un programmatūru, preces, optiskos produktus, medicīniskās ierīces, kā arī programmatūras drukāšanai un skenēšanai. Attiecīgos gadījumos EMEA reģionā mēs aizsargājam savas tiesības ar patentiem pret trešajām pusēm, kas tās pārkāpušas.

Mūsu uzņēmējdarbībai paplašinoties, iegūstot jaunus uzņēmumus un ieejot jaunos tirgos, pieaug nepieciešamība aizsargāt izgudrojumus un izstrādes plānus, kas radīti EMEA reģionā, un mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai to īstenotu.

  Augša

Aizsardzība pret viltojumiem

Mēs intensīvi strādājam, lai novērstu viltotu vai “neīstu” Canon produktu pārdošanu. Mūsu uzņēmuma intelektuālā īpašuma komanda cieši sadarbojas ar policiju, muitu, tirdzniecības standartu aģentūrām un valsts, kā arī starptautiskām organizācijām, lai nepieļautu viltotu Canon produktu iekļūšanu tirgū. Tas palīdz aizsargāt mūsu zīmolu un reputāciju, aizsargājot mūsu klientus. Viltoti Canon produkti ir nelegāli, un šādu produktu lietošana patērētājiem var būt bīstama. Iespējams arī, ka viltojumi neatbildīs tādiem Eiropas likumiem par apkārtējo vidi kā WEEE un REACH. Lasiet vairāk par aizsardzības pret viltojumiem iniciatīvām un informāciju par produktiem.

  Augša

Derīgie izrakteņi no Kongo Demokrātiskās Republikas

Informāciju skatiet Canon Inc. tīmekļa vietnē.

  Augša

Sadarbība ar investoriem

Sīkāku informāciju skatiet vietnē par starptautisko sadarbību ar investoriem.

  Augša

Darbinieki

Mums ir augstas prasības saviem darbiniekiem un mēs nodrošinām viņiem drošu darba vidi un vienlīdzīgas iespējas. Mēs ievērojam daudzas politikas un darba prakses, lai nodrošinātu, ka pret darbiniekiem izturamies godīgi un mūsu uzņēmējdarbība ir droša, ieskaitot kukuļdošanas un korupcijas novēršanu, drošu konkurenci, dāvanas un izklaides, kā arī sociālās garantijas. Šīs politikas palīdz darbiniekiem izprast atbilstošās procedūras un pieņemamu uzvedību. Uzziniet vairāk par mūsu darba vietu politiku un karjeras iespējām.

  Augša

Piegādes ķēdes pārvaldība

Canon EMEA piegādātāju rīcības kodekss nosaka, ka visiem piegādātājiem ir jāievēro starptautiskie nodarbinātības, cilvēktiesību un vides standarti. Šis kodekss ir ietverts mūsu Vispārīgajos iepirkuma noteikumos un nosacījumos.

Lūdzu, skatiet Canon Inc. iepirkumu politiku un vadlīnijas piegādātājiem, lai uzzinātu par cilvēktiesībām, nepilngadīgu personu nodarbināšanu, ētiskām, godīgām un sabiedriskām uzņēmējdarbības praksēm.

  Augša

Kukuļdošanas un korupcijas novēršana

Uzziniet vairāk mūsu darba vietu politikā.

  Augša

Dāvanas un izklaides

Uzziniet vairāk mūsu darba vietu politikā.

  Augša

Godīga konkurence

Visi darbinieki apmeklē obligātās apmācības, kuras papildina valsts mēroga juridisko konsultantu sniegtie padomi šajā jomā.

  Augša

Sadarbība ar ieinteresēto personu

Mēs sadarbojamies ar plašu ieinteresēto personu loku — no mūsu risinājumu un pakalpojumu lietotājiem līdz pat tiem, kas palīdz izstrādāt un nodrošināt mūsu pakalpojumus. Uzziniet vairāk par mūsu ieinteresētajām personām. Sadarbība ar ieinteresēto personu

  Augša

spacer
					image
Uzņēmējdarbība
WEEE Direktīva
REACH Regula
Bateriju direktīva
ISO 9001
Ilgtspējība
Vide
Sabiedrība
Uzņēmējdarbība
Apbalvojumi
Pārskati par ilgtspējību