Bateriju direktīva — Bateriju atkritumi

Canon kā bateriju ražotājs vai importētājs piedalās bateriju un akumulatoru atkritumu pārstrādes sistēmās katrā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, kurā tas darbojas. Mēs arī izpildām savus pienākumus attiecībā uz informēšanu par bateriju savākšanu, apstrādi un finansēšanu.

Bateriju direktīva
ES direktīva par baterijām, akumulatoriem, bateriju un akumulatoru atkritumiem (2013/56/EK) (Direktīva) tika pieņemta 2008. gadā, un tā ir iekļauta visu ES dalībvalstu tiesību aktos. Tās mērķis ir palielināt bateriju un akumulatoru atkritumu pārstrādi, lai mazinātu to ietekmi uz apkārtējo vidi.

Mūsu klienti var nodot nolietotās Canon produktu baterijas pašvaldību savākšanas vietās vai reģistrētās nodošanas vietās.

Informācija klientiem — ES un EEZ (Norvēģija, Īslande un Lihtenšteina)
Tālāk redzamais simbols nozīmē, ka produktā izmantotās baterijas un akumulatorus nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, no tiem jāatbrīvojas saskaņā ar Direktīvu un vietējām prasībām.

Batteries symbol

Ja zem iepriekš parādītā simbola ir uzdrukāts ķīmisko vielu simbols, tas nozīmē, ka baterijā vai akumulatorā izmantotā smagā metāla (dzīvsudrabs, kadmijs vai svins) koncentrācija pārsniedz Direktīvā norādīto slieksni.

No baterijām un akumulatoriem nedrīkst atbrīvoties kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Bateriju un akumulatoru lietotājiem jāizmanto pieejamā savākšanas programma, lai nodotu, pārstrādātu un apstrādātu baterijas un akumulatorus.

Ja Canon produktā ir neizņemamas baterijas, uz visu produktu attiecas ES elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) direktīva, un šis produkts jānodod pilnvarotā šādu atkritumu savākšanas vietā. Savākšanas vietas darbinieki pēc tam attiecīgi rīkosies, lai pārstrādātu un apstrādātu produktu, ieskaitot baterijas.

Ir svarīgi nodrošināt klientu iesaistīšanos bateriju un akumulatoru savākšanā un pārstrādē, lai samazinātu jebkādu iespējamo baterijās un akumulatoros izmantoto vielu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Eiropas Savienībā ir speciālas bateriju un akumulatoru savākšanas un pārstrādes programmas. Lai uzzinātu vairāk par jūsu reģionā pieejamām bateriju un akumulatoru pārstrādes programmām, sazinieties ar vietējo biroju, atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai pašvaldību.

spacer
					image
Uzņēmējdarbība
WEEE Direktīva
REACH Regula
ISO 9001
Ilgtspējība
Vide
Sabiedrība
Uzņēmējdarbība
Apbalvojumi
Pārskati par ilgtspējību