Darbavieta — Darbavietas politikas un labākās prakses

Mūsu mērķis ir veikt godīgu un ētisku uzņēmējdarbību, un mēs atzīstam darbinieku svarīgo nozīmi sekmīgā darbībā un ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības nodrošināšanā. Mēs vēlamies kļūt par labāko darba devēju savā nozarē, garantējot drošu darbavietas vidi un godīgu nodarbinātības principu ievērošanu. Savukārt pretī no darbiniekiem un līgumstrādniekiem mēs sagaidām mūsu politiku un procedūru ievērošanu, lai varētu nodrošināt atbilstību attiecīgajiem tiesību aktiem un noteikumiem un atbildīgi veikt uzņēmējdarbību.

Darbinieki
Mēs algojam vairāk nekā 17 000 cilvēku visā Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā. Mēs izmantojam arī visā Eiropā piemērojamas politikas un procedūras, ja šāda situācija ir iespējama saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem un noteikumiem. Tas ietver vienādus nodarbinātības nosacījumus un pienākumus.

Dialogs ar darbiniekiem

Novērtējums, izaugsme un atzinība

3 paša darbinieka veiktās darbības (San-Ji)

Daudzveidība un izglītošana par kultūru

Darbavietas prakses

Politikas

Dialogs ar darbiniekiem

Picture_banner_footprintSadarbojoties ar neatkarīgu ārēju uzņēmumu, veicam darbinieku apmierinātības aptauju (pieejama 16 valodās). Tiek uzdoti jautājumi par to, vai vadītājs motivē un informē darbiniekus, vai darbinieki uzskata uzņēmumu Canon par labu darbavietu un vai darbinieki domā, ka Canon ir sabiedriski atbildīgs uzņēmums. Šajās aptaujās regulāri piedalās aptuveni 75% darbinieku, un uzņēmējdarbības nozares un departamenti izstrādā rīcības plānus, lai novērstu galvenās atklātās problēmas.

Mēs esam uzsākuši trīs gadu programmu, lai darbiniekus vēl tiešāk iesaistītu mūsu uzņēmējdarbības attīstībā. Papildu informāciju skatiet ilgtspējības pārskatā.

Apvienošanās procesa laikā ar uzņēmumu Oce mēs veicām uzraudzības aptauju pirmajās valstīs, kurās notika šis apvienošanās process, lai redzētu, kas noritēja labi un ko vajadzētu uzlabot. Pēc tam no darbinieku atbildēm iegūtās zināšanas pārtapa rīcībā, kas tika īstenota šā procesa laikā nākamajās valstīs.

No darbinieku vidus tiek izraudzīti pārstāvji, kas var arī iesaistīties Canon Europe konsultatīvās komitejas darbā. Šajā komitejā ir Canon darbinieku un Canon vadības pārstāvji, kas Eiropas līmenī apmainās ar informāciju un viedokļiem par pašreizējo stāvokli un turpmāku Canon Europe uzņēmējdarbības attīstību.

Atkarībā no mūsu darbības valstīs spēkā esošajiem tiesību aktiem darbinieki var iesaistīties arodbiedrībā un darba koplīguma pārrunās, ja iespējams. Mēs vēlamies nodrošināt nepārtrauktu dialogu un saziņu ar darbiniekiem.

  Augša

Novērtējums, izaugsme un atzinība

Jaunajiem darbiniekiem ir pieejama darba uzsākšanas programma, kas īpaši pielāgota viņu amatam. Vadītājiem tiek sniegts atbalsts, lai nodrošinātu, lai visi jaunie darbinieki darba uzsākšanas programmas ietvaros saņemtu gan uzņēmumam, gan darba specifikai nepieciešamo informāciju.

Mūsu politika nosaka, ka katram darbiniekam katru gadu ir vismaz vienas oficiālas darba novērtējuma pārrunas ar savu vadītāju. Šajās pārrunās, izmantojot standarta novērtēšanas sistēmu, tiek analizēts darbinieka sniegums, salīdzinot ar noteiktajiem mērķiem un prasmēm.

Tiek arī sastādīts personisks izaugsmes plāns un noteiktas nepieciešamās apmācības. Apmācības tiek veiktas, izmantojot dažādas iespējas, tostarp Canon Academy ar tiešsaistes mācību un pārbaudes risinājumiem. Mēs atzinīgi un dažādi novērtējam darbinieku ieguldījumu, tostarp, piešķirot prēmijas par ilgu darba stāžu un, t.s., 3 paša darbinieka veikto darbību prēmijas.

Ja nepieciešams, ir noteikta procedūra, saskaņā ar kuru darbinieki var ziņot par pārkāpumiem, ievērojot vietējos tiesību aktus. Līdzīgi ir arī noteiktas disciplinārās procedūras, kas tiek piemērotas, ja rodas darba pienākumu izpildes vai uzvedības problēmas, un kas ir saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

  Augša

3 paša darbinieka veiktās darbības (San-Ji)

San-Ji filozofija jeb 3 paša darbinieka veiktās darbības nosaka personiskās rīcības standartu, kāds tiek sagaidīts no darbiniekiem saskaņā ar Canon darbības kodeksu. 3 paša darbinieka veikto darbību prēmijas tiek piešķirtas valsts un reģionālā līmenī reizi ceturksnī un gadā, iedrošinot un veicinot 3 veidu rīcību:

• Pašmotivācija: iniciatīvas uzņemšanās un risinājumu meklēšana

• Pašpārvalde: efektīva personiskā plānošana un rīkošana

• Paša apzinīgums: apzināšanās, kā personas darbības un vārdi var ietekmēt citus

  Augša

Daudzveidība un izglītošana par kultūru

Daudzveidība ir neatņemama Canon uzņēmējdarbības sastāvdaļa, un tā raksturo mūsu filozofiju, ka visi cilvēki strādā kopā kopēja mērķa labad. Tā kā mēs strādājam tik dažādās valstīs un teritorijās, darbinieki piedalās apmācībās par daudzveidības aspektiem. Tas palīdz ikvienam saprast un novērtēt cilvēku, kultūru un uzņēmējdarbības daudzveidību.

Mūsu Eiropas birojos strādā vairāk nekā 50 dažādu tautību pārstāvji, šādi atspoguļojot mūsu daudzkulturālo struktūru. Uzņēmuma vadībā ir 8 dažādu tautību pārstāvji.

Uzziniet vairāk par mūsu daudzveidības aspektiem.

  Augša

Darbavietas prakses

Nekādas diskriminācijas: Mēs nepraktizējam diskrimināciju rases, dzimuma, reliģijas, izcelsmes, īpašo vajadzību, politisko uzskatu vai seksuālās orientācijas dēļ. Mēs neciešam nekāda veida uzmākšanos.

Veselība un drošība: Mēs nodrošinām drošu darba vidi ar atbilstošu apmācību darbiniekiem, kas strādā bīstamās vietās vai ar ķīmiskām vielām. Mēs iedrošinām darbiniekus līdzsvarot darba un privāto dzīvi.

Ziņošanas sistēma: Mēs izmantojam ziņošanas sistēmu, kas ir pieejama visiem darbiniekiem, lai droši un anonīmi ziņotu par jebkādām bažām vai darbības pārkāpumiem.

Rīcības kodekss: Visiem darbiniekiem ir jāievēro Canon Group Rīcības kodekss. Tajā noteikti standarti, kas tiek sagaidīti no darbiniekiem, sākot no konfidenciālas informācijas aizsardzības līdz pat nepiedienīgas rīcības, piemēram, iebiedēšanas, novēršanai.

Nodarbinātības nosacījumi: Tie var atšķirties atbilstoši vietējiem tiesību aktiem un praksēm, ieskaitot maternitātes un paternitātes tiesības, virsstundu darbu un pamata darba laiku.
 
Cilvēktiesības un bērnu darbs: Canon respektē visu darbinieku cilvēktiesības. Lūdzu, skatiet Canon Inc. iepirkumu politiku un vadlīnijas piegādātājiem, lai uzzinātu par cilvēktiesībām, nepilngadīgu personu nodarbināšanu, ētiskām, godīgām un sabiedriskām uzņēmējdarbības praksēm. Uzņēmumam Canon Europe ir Piegādātāja darbības kodekss, kas veido daļu no Vispārīgiem pirkšanas noteikumiem un nosacījumiem, un minimimālā prasība mūsu piegādātājiem ir nodrošināt atbilstību specifiskiem darbības standartiem.Picture_UNGC logo

Canon Europe 2014.gada janvārī ir parakstījusi Globālo līgumu ar ANO, apņemoties ievērot līguma 10 pamatprincipus- cilvēktiesību, darba tiesību, vides aizsardzības un pretkorupcijas jomās. 

Videi piemērota darbība: Visus savus darbiniekus un līgumslēdzējus gan darba uzsākšanas semināros, gan tiešsaistes apmācībās informējam par videi draudzīgu darbību, lai palīdzētu viņiem saprast, cik mums ir svarīgi samazināt ietekmi uz vidi, un kādi ir viņu darba pienākumi šajā sakarā. Uzziniet vairāk par mūsu vides aktivitātēm.

Uzziniet vairāk par mūsu pārvaldības aktivitātēm.

  Augša

Politikas

Ievērojot politikas, darbinieki var palīdzēt uzņēmumam Canon veikt godīgu un ētisku uzņēmējdarbību.

Dāvanas/izklaide: Darbiniekiem jāievēro mūsu politiku noteikumi par dāvanu vai izklaides iespēju pasniegšanu un saņemšanu.

Kukuļdošana/korupcijas novēršana: Darbiniekiem jāievēro mūsu politiku noteikumi par kukuļdošanas un korupcijas novēršanu.

Sabiedriskie tīkli: Lai aizsargātu Canon reputāciju un zīmolu, sabiedrisko tīklu politikā sniegti padomi darbiniekiem par atbildīgu sabiedrisko tīklu lietošanu.

ICT izmantošana: Lai aizsargātu mūsu tīklu no ļaunprogrammatūras, ICT politikā ir skaidri noteikta atļauta un aizliegta uzņēmuma IT resursu izmantošana.

Godīga konkurence: Visi darbinieki piedalās obligātā apmācībā, un valstīs ir pieejami arī konsultanti juridiskajos jautājumos, lai sniegtu padomus par šo tēmu.

Lasīt vairāk par Canon ekonomikas un pārvaldības politikām.

Lejupielādēt jaunāko pārskatu par ilgtspējību

  Augša

spacer
					image
Sabiedrība
Reģionāls
Vietējs
Ilgtspējība
Vide
Sabiedrība
Uzņēmējdarbība
Apbalvojumi
Pārskati par ilgtspējību
Canon Europe sustainability report