LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS
lietotnei Canon Mini Print

Pēdējoreiz atjaunināts:  2020. gada 13. oktobris

SVARĪGI — IZLASIET UZMANĪGI: Uz šīs Lietotnes (kā izskaidrots tālāk) izmantošanu attiecas šis Lietotāja licences līgums.  Ja piekrītat šiem noteikumiem, tālāk noklikšķiniet uz “Piekrist”.  Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, tālāk noklikšķiniet uz “Noraidīt” un nekavējoties izdzēsiet šo lietotni no savas ierīces.

Šis Lietotāja licences līgums (End User License Agreement — EULA) ir juridisks līgums starp Jums (fizisku vai juridisku personu) un Canon Europa N.V., kas ir “lietotnes Canon Mini Print” (Lietotne), kura ļauj pieslēgties Canon Zoemini fotoprinterim un Canon Zoemini kamerai–tūlītējās drukas printerim (Printeris), licences devējs (“Licences devējs” vai “Canon”).  “Jūs”, “Jums” vai “Jūsu” šeit apzīmē fizisku vai juridisku personu, kurai tiek piešķirta licence saskaņā ar šo Lietotāja licences līgumu.  Uz šīs Lietotnes izmantošanu attiecas šī Lietotāja licences līguma noteikumi. 

SNIEDZOT SAVU PIEKRIŠANU ŠIM LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMAM VAI IZMANTOJOT ŠO LIETOTNI, JŪS APSTIPRINĀT UN PIEKRĪTAT TAM, KA ESAT IZLASĪJIS, IZPRATIS VISUS TĀLĀK NORĀDĪTO DOKUMENTU NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS UN PIEKRĪTAT IEVĒROT TOS: (1) ŠIS LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS; (2) JEBKURAS TREŠO PUŠU LICENCES, KAS ATTIECAS UZ ATBILSTOŠO TREŠO PUŠU PROGRAMMATŪRU, KURA VAR TIKT IZMANTOTA TĀLĀK APRAKSTĪTAJĀ LIETOTNĒ VAI AR ŠO LIETOTNI.

JŪS ARĪ APSTIPRINĀT, KA ESAT SASNIEDZIS PILNGADĪBU SASKAŅĀ AR NORMATĪVAJIEM AKTIEM JŪSU JURISDIKCIJĀ UN JUMS IR TIESĪBAS PIEKRIST ŠĪ LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM SAVĀ VĀRDĀ.  JA NEPIEKRĪTAT VISIEM ŠĪ LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM UN/VAI JUMS NAV PILNVARU PIEKRIST ŠĪ LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM SAVA UZŅĒMUMA VĀRDĀ, NEINSTALĒJIET UN NEIZMANTOJIET ŠO LIETOTNI.

1. Mobilā lietojumprogramma.  Šajā Lietotāja licences līgumā izmantotais termins “Lietotne” apzīmē (i) lietojumprogrammatūru ar zīmola nosaukumu “lietotne Canon Mini Print”, ko piedāvā Canon un kuru Jūs mēģināt lejupielādēt Google Inc. (Google) vadītajā Google Play™ lietojumprogrammu veikalā licencētai lietošanai ar Android™ zīmola mobilo ierīci vai citu Android patentētu rokas programmatūras platformu (vai šādā ierīcē vai platformā), kura darbojas bezvadu rokas ierīcē, vai licencētai lietošanai ar Apple® zīmola mobilo ierīci vai citu Apple patentētu rokas programmatūras platformu (vai šādā ierīcē vai platformā), kura darbojas bezvadu rokas ierīcē (tālāk “Ierīce”); un (ii) jebkādu saistīto Lietotnes elektronisko dokumentāciju. 

2. Licences piešķiršana. Canon piešķir Jums personiskas, atsaucamas, neekskluzīvas, citiem nenododamas, ierobežotas tiesības lejupielādēt, instalēt un izmantot šo Lietotni vienā Ierīcē, kuru kontrolējat Jūs, un piekļūt Lietotnei un to izmantot šādā Ierīcē stingri saskaņā ar šī lietotāja licences līguma noteikumiem un nosacījumiem.  Šis lietotāja licences līgums attiecas uz sākotnējās Lietotnes, ko nodrošina Canon, atjauninājumiem jeb papildinājumiem, ja šādi atjauninājumi jeb papildinājumi tiek nodrošināti saskaņā ar šo dokumentu; taču Canon un tā licences devējiem nav pienākums Jums nodrošināt šādus atjauninājumus jeb papildinājumus.

3. Ierobežojumi. Jūs nedrīkstat: (i) dekompilēt Lietotni, veikt tai reverso inženieriju, demontēt to, mēģināt iegūt tās pirmkodu vai atšifrēt Lietotni; (ii) veidot no Lietotnes jebkādu modifikāciju, adaptāciju, uzlabojumu, tulkojumu vai atvasinātu darbu; (iii) pārkāpt kādu no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, likumiem vai regulām saistībā ar Jūsu piekļuvi Lietotnei vai tās izmantošanu; (iv) noņemt, mainīt vai apslēpt paziņojumu par Canon vai kādu tā saistīto pušu, partneru, piegādātāju vai Lietotnes licences devēju īpašumtiesībām (tostarp jebkādu paziņojumu par autortiesībām vai preču zīmi) vai citādi apslēpt vai modificēt Lietotni; (v) instalēt, lietot vai atļaut Lietotnei pastāvēt vienlaikus vairāk nekā vienā (1) Ierīcē vai jebkurā citā mobilajā ierīcē vai datorā, ja vien tas nav panākts, Jums atsevišķi lejupielādējot Lietotni, kad katrai Lietotnei ir piesaistīta atsevišķa licence (šis ierobežojums neliedz Jums tiesības atkārtoti instalēt Lietotni konkrētajā Ierīcē, kurai tā tika lejupielādēta); (vi) izplatīt vai saistīt Lietotni vairākās Ierīcēs vai citos pakalpojumos; vai (vii) padarīt Lietotni pieejamu tīklā vai citā vidē, kas nodrošina vienlaicīgu piekļuvi vai lietošanu vairākām Ierīcēm vai lietotājiem.

4. Lietotāja ģenerēts saturs.

4.1  Jebkurš saturs, ko Jūs pārraidāt vai augšupielādējat ar Lietotni jebkādā formā vai vidē, tiek uzskatīts par “Lietotāja ģenerētu saturu”. Jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir tiesības izmantot un pārraidīt jebkādu un visu Lietotāja ģenerētu saturu Lietotnē no savas Ierīces.   Ģenerējot, pārraidot, iesniedzot vai publicējot jebkādā formā vai nesējā Lietotāja ģenerētu saturu ar Lietotnes palīdzību, Jūs sniedzat Canon, tā saistītajām pusēm, meitasuzņēmumiem un saistītajām mobilo ierīču platformām un pakalpojumu sniedzējiem, un trešajām pusēm, ko Canon pilnvarojis ar Lietotni skenētas vai augšupielādētas informācijas izplatīšanai, tūlītēju, pastāvīgu, neatsaucamu, bezautoratlīdzības, vispasaules un neekskluzīvu licenci adaptēt, modificēt, formatēt, dzēst, tulkot, pārraidīt un izmantot visu šādu Lietotāja ģenerētu saturu bez jebkādām saistībām pret Jums vai Jums sniegtiem paziņojumiem un kompensācijām, ar vienīgo mērķi veikt šādas darbības: (1) drukāt Lietotāja ģenerētu saturu ar Printeri, izmantojot Lietotni, un (2) kopīgot Lietotāja ģenerētu saturu, izmantojot Trešās puses platformas (kā izskaidrots tālāk).  Šī licence tiek piešķirta Canon, tā saistītajām pusēm vai meitasuzņēmumiem un piesaistītajām mobilo ierīču platformām, pakalpojumu sniedzējiem un šādām pilnvarotām trešajām pusēm attiecībā uz šāda Lietotāja ģenerēta satura lietošanu saistībā ar Pakalpojumiem un jebkādu to sekojošu versiju vai modifikāciju.  Canon neuzņemas Lietotāja ģenerēta satura īpašumtiesības.  

4.2  Jūs piekrītat, apstiprināt un apliecināt, ka Canon, tā saistītās puses vai meitasuzņēmumi un saistītās mobilo ierīču platformas un pakalpojumu sniedzēji, un trešās puses, ko Canon pilnvarojis ar Lietotni pārraidītas vai augšupielādētas informācijas izplatīšanai, drīkst modificēt, adaptēt, atkārtoti formatēt un jebkādā citā veidā mainīt vai izmantot Jūsu Lietotāja ģenerēto saturu, lai nodrošinātu atbilstību standartiem, protokoliem, formātiem un prasībām, kuri ir saderīgi ar Lietotni, lai drukātu Jūsu Lietotāja ģenerētu saturu, izmantojot printeri, vai kopīgotu jūsu Lietotāja ģenerētu saturu ar atbilstošām Trešās puses platformām.

4.3  Papildus Lietotāja ģenerētam saturam Lietotne var apkopot citu noteiktu informāciju.  Šī informācija var:  (i) ietvert tehnisku informāciju par Ierīci, kurā Lietotne tiek izmantota, (ii) būt nepieciešama, lai nodrošinātu optimālu Lietotnes darbību, un (iii) tikt izmantota saistībā ar jebkādu tehnisko atbalstu, ko piedāvā Canon.

5. Paziņojums par intelektuālā īpašuma tiesībām. Lietotne un visas tiesības, tostarp bez ierobežojuma visas ietvertās īpašumtiesības (ieskatot pirmkodu, objektu kodu, attēlu, fotoattēlus, animācijas, videomateriālus, audiomateriālus, mūziku, tekstu un sīkprogrammas, kuras ietvertas Lietotnē, bet neaprobežojoties ar tām), izdrukātie pavadmateriāli un ikviena Lietotnes kopija, un visas ietvertās intelektuālā īpašuma tiesības (ieskaitot visas un jebkādas autortiesības, patentus, preču zīmes, tirdzniecības noslēpumus un publicēšanas tiesības) pieder vai ir licencētas uzņēmumam Canon, tā saistītajām pusēm vai licences devējiem.  Ja vien tas nav skaidri un neviennozīmīgi šeit norādīts, Jums nepieder un Canon nesniedz Jums nekādas tiešas vai netiešas tiesības (netiešas norādes, estopeļa vai citas juridiskas teorijas formā) ne uz kādām intelektuālā īpašuma tiesībām, un visas šādas tiesības patur Canon, tā saistītās puses vai licences devēji. Jūs apstiprināt un piekrītat, ka vienīgi Jūs, nevis Canon, Apple, Google vai jebkura cita Lietotnes platforma vai pakalpojumu nodrošinātājs, būsit atbildīgs par jebkāda intelektuālā īpašuma pārkāpuma prasības vai prāvas izmeklēšanu, aizstāvību, izlīgumu un apmaksu vai par jebkuru citu kaitējumu vai izmaksām, kuras radušās, Jums izmantojot Lietotni vai piekļūstot tai.

6. Tiesību rezervēšana. Canon un tā saistītās puses vai meitasuzņēmi un licences devēji rezervē visas tiesības, kas šajā lietotāja licences līgumā nav skaidri piešķirtas Jums.

7. Pārtraukšana. Šis lietotāja licences līgums ir spēkā no pirmās dienas, kad apstiprināt savu piekrišanu šim lietotāja licences līgumam vai izmantojat Lietotni. Neatkarīgi no citām jebkura “Nodrošinātāja” (kā izskaidrots 9. sadaļā tālāk) tiesībām vai kā citādi noteikts šajā dokumentā, šī lietotāja licences līguma darbība tiek pārtraukta bez paziņošanas, ja Jūs neizpildāt kādu no šī lietotāja licences līguma prasībām vai nosacījumiem.  Jūs apstiprināt šo nosacījumu un piekrītat tam.  Šādā gadījumā Jums nekavējoties jāiznīcina visas Lietotnes kopijas, visus ar to saistītos materiālus un tās komponentus.  Varat pārtraukt šī lietotāja licences līguma darbību, izdzēšot lietotni no savas Ierīces.

8. Drukātā dokumentācija. Lietotne satur dokumentāciju, kas ir pieejama tikai elektroniskā formātā. Jūs drīkstat izdrukāt šīs elektroniskās dokumentācijas eksemplārus.  Jums jāatveido un jāietver paziņojumi par autortiesībām uz visām atļautajiem eksemplāriem, kuri ir šādas elektroniskas dokumentācijas vai Lietotnes kopijas.

9. GARANTIJU ATRUNA

9.1  LIETOTNE TIEK NODROŠINĀTA “KĀ IR” BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM, TOSTARP NETIEŠĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM PAR PĀRDODAMĪBU UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TIEM.  VISU RISKU PAR LIETOTNES KVALITĀTI UN VEIKTSPĒJU UZŅEMATIES JŪS.  JA LIETOTNE IZRĀDĀS DEFEKTĪVA, JŪS UZŅEMATIES VISAS IZMAKSAS PAR VISU NEPIECIEŠAMO APKOPI, REMONTU VAI LABOŠANU.  DAŽOS ŠTATOS VAI LIKUMĪGĀS JURISDIKCIJĀS NETIEK PIEĻAUTA NETIEŠO GARANTIJU VAI NOSACĪJUMU NEIEKĻAUŠANA, TĀPĒC IEPRIEKŠ IZTEIKTAIS IZŅĒMUMS VAR UZ JUMS NEATTIEKTIES.   JUMS VAR BŪT ARĪ CITAS TIESĪBAS, KAS VAR ATŠĶIRTIES ATKARĪBĀ NO ŠTATA VAI JURISDIKCIJAS.

9.2 NE CANON, ne tā saistītās puses vai meitasuzņēmumi, to licences devēji, NE GOOGLE, NE GOOGLE MEITASUZŅĒMUMI, SAISTĪTĀS PUSES VAI LICENCES DEVĒJI, NE APPLE, NE APPLE MEITASUZŅĒMUMI, SAISTĪTĀS PUSES VAI LICENCES DEVĒJI, NE ARĪ KĀDS NO CANON PIESAISTĪTAJIEM MOBILO IERĪČU PLATFORMU VAI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM (KOPĀ “NODROŠINĀTĀJI”) NEGARANTĒ, KA LIETOTNE (I) ATBILDĪS JŪSU PRASĪBĀM VAI KA LIETOTNES DARBĪBA BŪS NEPĀRTRAUKTA UN BRĪVA NO KĻŪDĀM; VAI (II) TĀ BŪS SADERĪGA VAI LIETOJAMA AR JŪSU IERĪCI VAI JEBKURU CITU APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU, IEKĀRTU VAI IERĪCI, KAS UZSTĀDĪTA VAI LIETOTA SAISTĪBĀ AR JŪSU IERĪCI. JŪS ARĪ APLIECINĀT, KA SADERĪBAS VAI LIETOJAMĪBAS PROBLĒMAS VAR IZRAISĪT JŪSU IERĪCES VEIKTSPĒJAS SAMAZINĀŠANOS VAI PILNĪGU ATTIEKUMU, UN TAS VAR IZRAISĪT NEATGRIEZENISKU JŪSU IERĪCES BOJĀJUMU, JŪSU IERĪCĒ SAGLABĀTO DATU ZUDUMU UN JŪSU IERĪCĒ ESOŠĀS PROGRAMMATŪRAS UN FAILU BOJĀJUMU. JŪS APLIECINĀT, APSTIPRINĀT UN PIEKRĪTAT, KA NEVIENS NODROŠINĀTĀJS (TOSTARP ĒTERA PAKALPOJUMU NODROŠINĀTĀJS VAI TELEKOMUNIKĀCIJU OPERATORS) NAV NEKĀDĀ VEIDĀ JŪSU PRIEKŠĀ ATBILDĪGS PAR ZAUDĒJUMIEM, KURI JUMS RADUŠIES SADERĪBAS VAI LIETOJAMĪBAS PROBLĒMU REZULTĀTĀ VAI SAISTĪBĀ AR TĀM.

9.3  MAKSIMĀLAJĀ APJOMĀ, KĀDĀ TO PIEĻAUJ SPĒKĀ ESOŠIE NORMATĪVIE AKTI, NEVIENS NODROŠINĀTĀJS NEGARANTĒ, KA NEKĀDS SATURS, KO VARAT SAGLABĀT VAI KAM VARAT PIEKĻŪT AR LIETOTNI, NEBŪS PAKĻAUTS NEJAUŠAM BOJĀJUMAM, ZUDUMAM, UZBRUKUMAM, VĪRUSIEM, TRAUCĒJUMIEM, UZLAUŠANAI, DROŠĪBAS PĀRKĀPUMAM VAI NOŅEMŠANAI SASKAŅĀ AR ŠĪ LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM, UN NEVIENS NODROŠINĀTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR SITUĀCIJU, JA NOTIEK ŠĀDS BOJĀJUMS, ZUDUMS, UZBRUKUMS, VĪRUSI, TRAUCĒJUMI, UZLAUŠANA, DROŠĪBAS PĀRKĀPUMS VAI NOŅEMŠANA.

9.4  JEBKURAM NO JŪSU IERĪCES AUGŠUPIELĀDĒTAM VAI PĀRRAIDĪTAM VAI CITĀDI AR ŠO LIETOTNI IEGŪTAM MATERIĀLAM JŪS PIEKĻŪSTAT, UZŅEMOTIES PILNU ATBILDĪBU UN RISKU, UN VIENĪGI JŪS BŪSIT ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM JŪSU IERĪCES BOJĀJUMIEM VAI DATU ZUDUMU, KAS RADIES, JUMS IZMANTOJOT ŠO LIETOTNI.  JŪS ARĪ APZINĀTIES, KA LIETOTNE NAV PAREDZĒTA UN PIEMĒROTA IZMANTOŠANAI VISĀS SITUĀCIJĀS UN VIDĒS, KUR TĀS SATURA, DATU VAI INFORMĀCIJAS, KAS TIEK NODROŠINĀTA AR ŠO LIETOTNI, KĻŪME, LAIKA AIZKAVES, KĻŪDAS VAI NEPRECIZITĀTES IR AIZLIEGTAS AR LIKUMU VAI NOTEIKUMIEM.

10. NEKĀDAS ATBILDĪBAS PAR BOJĀJUMIEM.

10.1 NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEKĀDS NODROŠINĀTĀJS NAV ATBILDĪGS NE PAR KĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP UZŅĒMUMA VAI PERSONISKĀS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMUMA VAI PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS ZUDUMU, UZŅĒMUMA DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANU VAI CITIEM KOMPENSĒJOŠIEM, NEJAUŠIEM, IZRIETOŠIEM, AR SODU SAISTĪTIEM, ĪPAŠIEM VAI PARAUGA ZAUDĒJUMIEM, KURI RODAS LIETOTNES, TĀS LIETOŠANAS VAI TĀS LIETOŠANAS NEIESPĒJAMĪBAS DĒĻ, ARĪ TAD, JA KĀDS VAI VISI NODROŠINĀTĀJI IR BRĪDINĀTI PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, TOSTARP TĀLĀK APRAKSTĪTO GADĪJUMU IZRAISĪTU VAI AR TIEM SAISTĪTU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TIEM: (I) NEPILNVAROTA PIEKĻUVE JŪSU PĀRRAIDĪTIEM DATIEM, LIETOTĀJA ĢENERĒTAM SATURAM VAI JŪSU IERĪCEI VAI ŠO DATU, SATURA VAI IERĪCES IZMAIŅAS; (II) JŪSU PĀRRAIDĪTĀ SATURA, DATU, LIETOTĀJA ĢENERĒTĀ SATURA VAI JŪSU IERĪCES DZĒŠANA, BOJĀŠANA VAI NESPĒJA SATURU SAGLABĀT UN/VAI NOSŪTĪT VAI SAŅEMT, KAS RADUSIES, JUMS IZMANTOJOT LIETOTNI; (III) JEBKURAS TREŠĀS PUSES PAZIŅOJUMI VAI UZVEDĪBA, KAS IZRAISĪTA, JUMS IZMANTOJOT LIETOTNI, TOSTARP JUMS PIEKĻŪSTOT TREŠO PUŠU PAKALPOJUMIEM; VAI (IV) JEBKURŠ CITS GADĪJUMS, KAS SAISTĪTS AR LIETOTNI.

10.2  JŪS UZŅEMATIES VISU ATBILDĪBU PAR SEV VĒLAMO REZULTĀTU SASNIEGŠANU UN PAR LIETOTNES INSTALĒŠANU, IZMANTOŠANU UN NO TĀS IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM.   DAŽOS ŠTATOS VAI LIKUMĪGĀS JURISDIKCIJĀS NETIEK ATĻAUTS IEROBEŽOT VAI NEIEKĻAUT ATBILDĪBU PAR NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI PERSONISKU TRAUMU VAI NĀVI, KURAS CĒLONIS IR JEBKURA MINĒTĀ NODROŠINĀTĀJA NEIZDARĪBA, TĀPĒC IEPRIEKŠ IZTEIKTIE IEROBEŽOJUMI VAR UZ JUMS NEATTIEKTIES.

11. Regulējošie normatīvie akti/eksporta ierobežojumi/juridiskā atbilstība.

Šo lietotāja licences līgumu regulē Anglijas un Velsas normatīvie akti.

Jūs apliecināt, ka ne Jūs pats, ne ar aģenta starpniecību neeksportēsit, atkārtoti neeksportēsit, nenodosit un nepārsūtīsit Lietotni un nekādu tās daļu, ne arī saistīto informāciju, datu nesējus vai Lietotni tiešā vai netiešā veidā, pārkāpjot kādu no spēkā esošajiem eksporta kontroles likumiem, regulām vai norādījumiem, tostarp 1979. gada ASV Eksporta administrācijas aktu vai jebkādus spēkā esošus nacionālos vai ES likumus un regulas ar labojumiem un to ieviešanas regulām, ciktāl tās attiecas uz saskaņā ar šo Līgumu veicamajām darbībām, bet neaprobežojoties ar tām. 

 Jūs apliecināt un garantējat, ka jūs (i) neatrodaties valstī, uz kuru attiecas saistītas valdības embargo vai kuru atbilstošo valstu valdības apzīmē kā “terorismu sponsorējošu” valsti, vai (ii) neesat iekļauts ASV valdības aizliegto vai ierobežoto pušu sarakstā, tostarp Finanšu ministrijas īpašo personu sarakstā vai ASV Komercijas departamenta aizliegto personu sarakstā vai pušu sarakstā.

12. Citi lietošanas likumi, ierobežojumi, pienākumi, tiesības un paziņojumi, kas saistīti ar mobilo lietojumprogrammu.

12.1  Jūs atzīstat, ka (i) šis lietotāja licences līgums tiek noslēgts tikai starp Jums un Canon, nevis Google, Apple vai jebkuru citu Lietotnes platformas vai pakalpojumu nodrošinātāju, un (ii) uzņēmums Canon, nevis Google vai Apple, ir pilnībā atbildīgs par Lietotni un tās saturu.  Uz Jūsu Lietotnes un Pakalpojumu lietošanu ar ierīci bez ierobežojuma attiecas lietojuma noteikumi, kurus nosaka Google vai Apple (atkarībā no tā, kādiem likumiem ir pakļauta Jūsu Ierīce), tostarp Android Ierīcei paredzētie noteikumi, kas atrodas vietnē https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html vai pieejami pakalpojumā Google Play, vai Apple Ierīcei paredzētie noteikumi, kuri iekļauti Apple App Store® noteikumos un nosacījumos, kas atrodas vietnē https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, kuru spēkā esošie nosacījumi ir iekļauti šeit atsauces veidā.

12.2  Nekādā gadījumā Google, Google meitasuzņēmumi, saistītās puses vai licences devēji, Apple, Apple meitasuzņēmumi, saistītās puses vai licences devēji vai jebkādi Lietotnes platformas vai pakalpojumu nodrošinātāji (tostarp ētera pakalpojumu nodrošinātāji un telekomunikāciju operatori) nav atbildīgi par jebkādām Jūsu vai jebkuras trešās puses prasībām saistībā ar Lietotni (tostarp tās pārdošanu un izplatīšanu) vai Lietotnes atrašanos Jūsu īpašumā vai tās lietošanu, tostarp (i) jebkādām prasībām par produkta kvalitātes trūkumu; (ii) jebkādām prasībām attiecībā uz Lietotnes neatbilstību jebkurai spēkā esošai vai regulējošai prasībai; un (iii) prasībām, kuras tiek celtas saskaņā ar patērētāju aizsardzības likumiem vai līdzīgiem normatīvajiem aktiem, bet neaprobežojoties ar tām.

12.3  Izņemot apgalvojumus šajā sadaļā 12.3, nekas šajā lietotāja licences līgumā nevar tikt interpretēts kā jebkāda veida un rakstura tiesību, priekšrocību vai atmaksu piešķiršana jebkādai personai vai atsevišķam uzņēmumam (neskaitot minētās puses) vai puses jebkāda veida pienākumu vai atbildību izveide jebkādai šādai personai.  Neskatoties uz iepriekš teikto, Jūs apzināties un piekrītat, ka Apple un Apple meitasuzņēmumi ir šī lietotāja licences līguma trešās puses labuma guvējs un ka, Jums piekrītot šiem noteikumiem un nosacījumiem, Apple būs tiesības (un tiks uzskatīts, ka šīs tiesības ir pieņemtas) īstenos šo lietotāja licences līgumu pret Jums kā tā trešās puses labuma guvējs.

12.4  Google, Google meitasuzņēmumi, saistītās puses un licences devēji, Apple, Apple meitasuzņēmumi, saistītās puses un licences devēji nav atbildīgi par Jūsu vai jebkuras trešās puses prasībām saistībā ar Lietotni vai Lietotnes atrašanos Jūsu īpašumā vai tās lietošanu, tostarp (i) jebkādām prasībām par produkta kvalitātes trūkumu; (ii) jebkādām prasībām attiecībā uz Lietotnes neatbilstību jebkurai spēkā esošai vai regulējošai prasībai; un (iii) prasībām, kuras tiek celtas saskaņā ar patērētāju aizsardzības likumiem vai līdzīgiem normatīvajiem aktiem, bet neaprobežojoties ar tām.

12.5 Izmantojot Lietotni, uz Jums var attiekties maksa par datu lietojumu.  Canon neuzņemas atbildību ne par kādiem mobilo pakalpojumu maksājumiem vai nodevām saistībā ar to, ka izmantojat Lietotni.  Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo operatoru, lai noteiktu, vai uz Jums attiecas maksa par mobilo pakalpojumu lietošanu.  

13. Kompensācija.

13.1  Jūs piekrītat kompensēt un sargāt katru Nodrošinātāju un viņa atbilstošos inspektorus, direktorus, aģentus un darbiniekus no jebkādām prasībām vai pieprasījumiem, tostarp jebkādiem un visiem zaudējumiem, atbildības, prasībām, pieprasījumiem, bojājumiem, izmaksām un izdevumiem, rīcības sekām, tiesvedībām, lietas klausīšanās, tiesām, apbalvojumiem, sodu izpildēm un galvojumiem, tostarp advokātu maksām un izmaksām, ko izraisa trešās puses vai kas cits un kā iemesls ir:  (i) jebkura šajā lietotāja licences līgumā iekļauta attēlojuma, garantijas, vienošanās vai pienākuma pārkāpums no Jūsu puses (vai jebkurš cits Jūsu un Canon līguma pārkāpums, kura pamatā ir šis lietotāja licences līgums); (ii) jebkāda informācija, Lietotāja ģenerēts saturs vai cits materiāls, ko Jūs pārsūtāt, iesniedzat vai nodrošināt ar šo Ierīci; vai (iii) jebkāda likuma pārkāpums vai trešās puses tiesību neievērošana no Jūsu puses, tostarp jebkāda intelektuālā īpašuma vai cita jebkādas personas vai uzņēmuma tiesību pārkāpums no Jūsu puses.

13.2  Sadaļā 13.1 iekļautās saistības par kompensāciju turpina darboties pēc jebkādas šī lietotāja licences līguma darbības pārtraukšanas.

14. Personiskie dati

Canon automātiski apkopo un analizē tehniskā lietojuma datus no jūsu ierīces, lai atvieglotu jūsu ierīces ekspluatāciju. Varat izlasīt papildinformāciju par mūsu apkopotajiem datiem un to izmantošanu atbilstošajās Canon klientu konfidencialitātes politikas (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB) sadaļās.

Jūsu lietojuma datu apkopošanai tiek izmantots pakalpojums Google Analytics. Varat izlasīt papildinformāciju par Google Analytics vietnē www.google.com/policies/privacy/partners. Pievērsiet uzmanību nodaļai “Kā Google izmanto datus, kad lietojat mūsu partneru vietnes vai lietotnes”.

15. Trešo pušu programmatūras noteikumi; paziņojumi.

15.1  Noteiktas Lietotnes daļas var izmantot vai ietvert trešo pušu programmatūru, uz kuru attiecas atvērtā pirmkoda un/vai trešo pušu licences noteikumi (Trešo pušu programmatūra).  Jūs apliecināt, apstiprināt un piekrītat, ka Jūsu tiesības izmantot šādu Trešo pušu programmatūru kā šīs Lietotnes daļu vai saistībā ar to reglamentē atvērtā pirmkoda un/vai trešo pušu licenču noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz šādu Trešo pušu programmatūru, tostarp bez ierobežojuma jebkādi attiecināmi apliecinājumi, licences nosacījumi un atrunas, kuras tā satur.  Ja rodas šī lietotāja licences līguma nosacījumu un šāda atvērtā pirmkoda vai trešo pušu licenču nosacījumu pretruna attiecībā uz atbilstošās Trešo pušu programmatūras lietojumu no Jūsu puses, priekšroka ir atvērtā pirmkoda un/vai trešo pušu licencei.

15.2  Noteiktas Lietotnes daļas ļauj pieslēgt Lietotni atlasītām platformām, kuras nepieder Canon un kuras Canon nekontrolē, kā parādīts Lietotnē (Trešo pušu platformas), un kurām var būt nepieciešama pieteikšanās Jūsu kontā, kas izveidots ar Trešo pušu platformu.  Jūs apliecināt, apstiprināt un piekrītat, ka Canon nekādā veidā neatbild par Jūsu kontu Trešo pušu platformā un nekādām darbībām saistībā ar to, kā Jūs izmantojat Trešo pušu platformas, tostarp Jūsu pieteikšanos Jūsu kontā Trešo pušu platformā, bet neaprobežojoties ar to. 

15.3  Lietotnes daļas tiek nodrošinātas ar paziņojumiem un atvērtā pirmkoda licencēm no šādām kopienām un trešajām pusēm, kas reglamentē šo daļu lietošanu, un nekādas licences, kas piešķirtas saskaņā ar šo lietotāja licences līgumu, nemaina nekādas tiesības un pienākumus, kas Jums var būt atbilstoši šādām atvērtā pirmkoda licencēm, tomēr garantijas atruna un pienākumu ierobežošanas noteikumi šajā lietotāja licences līgumā attiecas uz visiem Lietotnes elementiem.

15.4  Android™, Google Play™ un saistītās preču zīmes, pakalpojumu zīmes, nosaukumi un logotipi ir Google Inc. īpašums.

15.5 Apple®, App Store® un saistītās preču zīmes, pakalpojumu zīmes, nosaukumi un logotipi ir Apple Inc. īpašums. 

15.6 Šeit ir iekļauti Trešo pušu nosacījumi, un tie ir padarīti par šo Licences noteikumu daļu:

ja Jūs lejupielādējat Lietotni, Jūs arī atzīstat tālāk sniegtos licences līgumus un piekrītat tiem.

GPUImage2

Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the GPUImage framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GPUImage for Android

Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Glide

Copyright (c) 2014 Google, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY GOOGLE, INC. ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL GOOGLE, INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

No copyright asserted on the source code of this class. May be used for any purpose, however, refer to the Unisys LZW patent for restrictions on use of the associated LZWEncoder class. Please forward any corrections to kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994. See "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" in "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pp 351-367. for a discussion of the algorithm.

Any party obtaining a copy of these files from the author, directly or indirectly, is granted, free of charge, a full and unrestricted irrevocable, world-wide, paid up, royalty-free, nonexclusive right and license to deal in this software and documentation files (the "Software"), including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons who receive copies from any such party to do so, with the only requirement being that this copyright notice remain intact.

SDWebImage

Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook iOS SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook Android SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Firebase Authentication for iOS

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Google Photos Library Client

Copyright (c) 2018, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Dropbox SDK-Java

Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ZipArchive

Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

 version 1.2.11, January 15th, 2017

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages   arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Firebase Analytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Protobuf.framework

Copyright 2018, Google Inc.  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Android Jetpack (AndroidX)

Copyright (c) 2020 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Kotlin Standard Library

Copyright (c) 2010-2020 JetBrains s.r.o. and Kotlin Programming Language contributors

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)

Copyright (c) 2018, OpenCV team

OpenCV is used in Programs under the following license:  License Agreement For Open Source Computer Vision Library (3-clause BSD License)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

*   Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*   Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

*   Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

OKHttp

Copyright 2016 Square, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Leanplum

Copyright (c) 2017, Leanplum

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

FirebaseCrashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Firebase Analytics & Crashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit for Firebase (iOS)

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

16. Dažādi. Šis lietotāja licences līgums, tostarp šeit atsauces veidā iekļautie dokumenti, ir viss līgums starp Jums un Canon attiecībā uz Lietotni; (i) aizstāj visu iepriekšēju vai pašreizēju mutisku vai rakstisku saziņu, piedāvājumus un attēlojumus attiecībā uz tā saturu; un (ii) ir noteicošs salīdzinājumā ar jebkuriem pretrunīgiem vai papildinošiem noteikumiem, kas ietverti jebkurā paziņojumā vai līdzīgā saziņā starp pusēm šī lietotāja licences līguma darbības laikā. Ja kāds no šī lietotāja licences līguma noteikumiem kļūst nederīgs, visi pārējie noteikumi joprojām paliek derīgi, ja vien šāds derīgums nav pretrunā ar šī lietotāja licences līguma mērķi, un šis lietotāja licences līgums ir īstenojams pilnā pieļaujamajā apmērā saskaņā ar spēkā esošo likumu.   Nekāda šī lietotāja licences līguma modifikācija nav saistoša, ja vien tā nav rakstiska un katras puses pilnvarota pārstāvju parakstīta noteiktajā kārtībā.  Šis lietotāja licences līgums paliek saistošs un ir spēkā attiecībā uz minēto pušu mantiniekiem, pārņēmējiem un likumīgām pilnvarotām personām.  Ja kāda no pusēm neīsteno kādu no tiesībām pret otru pusi pēc kāda no šī lietotāja licences līguma noteikumu neievērošanas, tas netiek uzskatīts par atteikšanos no jebkādām tiesībām saistībā ar sekojošu šāda noteikuma vai jebkādu citu minēto tiesību pārkāpšanu.

© 2020 Canon Europa N.V., The Netherlands.  Visas tiesības paturētas.