LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS
lietotnei Canon Mini Print

Pēdējoreiz atjaunināts: 2019. gada 9. aprīlī

SVARĪGI — IZLASIET UZMANĪGI: Uz šīs Lietotnes (kā izskaidrots tālāk) izmantošanu attiecas šis Lietotāja licences līgums. Ja piekrītat šiem noteikumiem, tālāk noklikšķiniet uz “Piekrist”. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, tālāk noklikšķiniet uz “Noraidīt” un nekavējoties izdzēsiet šo lietotni no savas ierīces.

Šis Lietotāja licences līgums (End User License Agreement — EULA) ir juridisks līgums starp Jums (fizisku vai juridisku personu) un Canon Europa N.V., kas ir “lietotnes Canon Mini Print” (Lietotne), kura ļauj pieslēgties Canon Zoemini fotoprinterim un Canon Zoemini kamerai–tūlītējās drukas printerim (Printeris), licences devējs (“Licences devējs” vai “Canon”). “Jūs”, “Jums” vai “Jūsu” šeit apzīmē fizisku vai juridisku personu, kurai tiek piešķirta licence saskaņā ar šo Lietotāja licences līgumu. Uz šīs Lietotnes izmantošanu attiecas šī Lietotāja licences līguma noteikumi.

SNIEDZOT SAVU PIEKRIŠANU ŠIM LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMAM VAI IZMANTOJOT ŠO LIETOTNI, JŪS APSTIPRINĀT UN PIEKRĪTAT TAM, KA ESAT IZLASĪJIS, IZPRATIS VISUS TĀLĀK NORĀDĪTO DOKUMENTU NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS UN PIEKRĪTAT IEVĒROT TOS: (1) ŠIS LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS; (2) JEBKURAS TREŠO PUŠU LICENCES, KAS ATTIECAS UZ ATBILSTOŠO TREŠO PUŠU PROGRAMMATŪRU, KURA VAR TIKT IZMANTOTA TĀLĀK APRAKSTĪTAJĀ LIETOTNĒ VAI AR ŠO LIETOTNI.

JŪS ARĪ APSTIPRINĀT, KA ESAT SASNIEDZIS PILNGADĪBU SASKAŅĀ AR NORMATĪVAJIEM AKTIEM JŪSU JURISDIKCIJĀ UN JUMS IR TIESĪBAS PIEKRIST ŠĪ LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM SAVĀ VĀRDĀ. JA NEPIEKRĪTAT VISIEM ŠĪ LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM UN/VAI JUMS NAV PILNVARU PIEKRIST ŠĪ LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM SAVA UZŅĒMUMA VĀRDĀ, NEINSTALĒJIET UN NEIZMANTOJIET ŠO LIETOTNI.

1. Mobilā lietojumprogramma. Šajā Lietotāja licences līgumā izmantotais termins “Lietotne” apzīmē (i) lietojumprogrammatūru ar zīmola nosaukumu “lietotne Canon Mini Print”, ko piedāvā Canon un kuru Jūs mēģināt lejupielādēt Google Inc. (Google) vadītajā Google Play™ lietojumprogrammu veikalā licencētai lietošanai ar Android™ zīmola mobilo ierīci vai citu Android patentētu rokas programmatūras platformu (vai šādā ierīcē vai platformā), kura darbojas bezvadu rokas ierīcē, vai licencētai lietošanai ar Apple® zīmola mobilo ierīci vai citu Apple patentētu rokas programmatūras platformu (vai šādā ierīcē vai platformā), kura darbojas bezvadu rokas ierīcē (tālāk “Ierīce”); un (ii) jebkādu saistīto Lietotnes elektronisko dokumentāciju.

2. Licences piešķiršana. Canon piešķir Jums personiskas, atsaucamas, neekskluzīvas, citiem nenododamas, ierobežotas tiesības lejupielādēt, instalēt un izmantot šo Lietotni vienā Ierīcē, kuru kontrolējat Jūs, un piekļūt Lietotnei un to izmantot šādā Ierīcē stingri saskaņā ar šī lietotāja licences līguma noteikumiem un nosacījumiem. Šis lietotāja licences līgums attiecas uz sākotnējās Lietotnes, ko nodrošina Canon, atjauninājumiem jeb papildinājumiem, ja šādi atjauninājumi jeb papildinājumi tiek nodrošināti saskaņā ar šo dokumentu; taču Canon un tā licences devējiem nav pienākums Jums nodrošināt šādus atjauninājumus jeb papildinājumus.

3. Ierobežojumi. Jūs nedrīkstat: (i) dekompilēt Lietotni, veikt tai reverso inženieriju, demontēt to, mēģināt iegūt tās pirmkodu vai atšifrēt Lietotni; (ii) veidot no Lietotnes jebkādu modifikāciju, adaptāciju, uzlabojumu, tulkojumu vai atvasinātu darbu; (iii) pārkāpt kādu no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, likumiem vai regulām saistībā ar Jūsu piekļuvi Lietotnei vai tās izmantošanu; (iv) noņemt, mainīt vai apslēpt paziņojumu par Canon vai kādu tā saistīto pušu, partneru, piegādātāju vai Lietotnes licences devēju īpašumtiesībām (tostarp jebkādu paziņojumu par autortiesībām vai preču zīmi) vai citādi apslēpt vai modificēt Lietotni; (v) instalēt, lietot vai atļaut Lietotnei pastāvēt vienlaikus vairāk nekā vienā (1) Ierīcē vai jebkurā citā mobilajā ierīcē vai datorā, ja vien tas nav panākts, Jums atsevišķi lejupielādējot Lietotni, kad katrai Lietotnei ir piesaistīta atsevišķa licence (šis ierobežojums neliedz Jums tiesības atkārtoti instalēt Lietotni konkrētajā Ierīcē, kurai tā tika lejupielādēta); (vi) izplatīt vai saistīt Lietotni vairākās Ierīcēs vai citos pakalpojumos; vai (vii) padarīt Lietotni pieejamu tīklā vai citā vidē, kas nodrošina vienlaicīgu piekļuvi vai lietošanu vairākām Ierīcēm vai lietotājiem.

4. Lietotāja ģenerēts saturs.

4.1 Jebkurš saturs, ko Jūs pārraidāt vai augšupielādējat ar Lietotni jebkādā formā vai vidē, tiek uzskatīts par “Lietotāja ģenerētu saturu”. Jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir tiesības izmantot un pārraidīt jebkādu un visu Lietotāja ģenerētu saturu Lietotnē no savas Ierīces. Ģenerējot, pārraidot, iesniedzot vai publicējot jebkādā formā vai nesējā Lietotāja ģenerētu saturu ar Lietotnes palīdzību, Jūs sniedzat Canon, tā saistītajām pusēm, meitasuzņēmumiem un saistītajām mobilo ierīču platformām un pakalpojumu sniedzējiem, un trešajām pusēm, ko Canon pilnvarojis ar Lietotni skenētas vai augšupielādētas informācijas izplatīšanai, tūlītēju, pastāvīgu, neatsaucamu, bezautoratlīdzības, vispasaules un neekskluzīvu licenci adaptēt, modificēt, formatēt, dzēst, tulkot, pārraidīt un izmantot visu šādu Lietotāja ģenerētu saturu bez jebkādām saistībām pret Jums vai Jums sniegtiem paziņojumiem un kompensācijām, ar vienīgo mērķi veikt šādas darbības: (1) drukāt Lietotāja ģenerētu saturu ar Printeri, izmantojot Lietotni, un (2) kopīgot Lietotāja ģenerētu saturu, izmantojot Trešās puses platformas (kā izskaidrots tālāk). Šī licence tiek piešķirta Canon, tā saistītajām pusēm vai meitasuzņēmumiem un piesaistītajām mobilo ierīču platformām, pakalpojumu sniedzējiem un šādām pilnvarotām trešajām pusēm attiecībā uz šāda Lietotāja ģenerēta satura lietošanu saistībā ar Pakalpojumiem un jebkādu to sekojošu versiju vai modifikāciju. Canon neuzņemas Lietotāja ģenerēta satura īpašumtiesības.

4.2 Jūs piekrītat, apstiprināt un apliecināt, ka Canon, tā saistītās puses vai meitasuzņēmumi un saistītās mobilo ierīču platformas un pakalpojumu sniedzēji, un trešās puses, ko Canon pilnvarojis ar Lietotni pārraidītas vai augšupielādētas informācijas izplatīšanai, drīkst modificēt, adaptēt, atkārtoti formatēt un jebkādā citā veidā mainīt vai izmantot Jūsu Lietotāja ģenerēto saturu, lai nodrošinātu atbilstību standartiem, protokoliem, formātiem un prasībām, kuri ir saderīgi ar Lietotni, lai drukātu Jūsu Lietotāja ģenerētu saturu, izmantojot printeri, vai kopīgotu jūsu Lietotāja ģenerētu saturu ar atbilstošām Trešās puses platformām.

4.3 Papildus Lietotāja ģenerētam saturam Lietotne var apkopot citu noteiktu informāciju. Šī informācija var: (i) ietvert tehnisku informāciju par Ierīci, kurā Lietotne tiek izmantota, (ii) būt nepieciešama, lai nodrošinātu optimālu Lietotnes darbību, un (iii) tikt izmantota saistībā ar jebkādu tehnisko atbalstu, ko piedāvā Canon.

5. Paziņojums par intelektuālā īpašuma tiesībām. Lietotne un visas tiesības, tostarp bez ierobežojuma visas ietvertās īpašumtiesības (ieskatot pirmkodu, objektu kodu, attēlu, fotoattēlus, animācijas, videomateriālus, audiomateriālus, mūziku, tekstu un sīkprogrammas, kuras ietvertas Lietotnē, bet neaprobežojoties ar tām), izdrukātie pavadmateriāli un ikviena Lietotnes kopija, un visas ietvertās intelektuālā īpašuma tiesības (ieskaitot visas un jebkādas autortiesības, patentus, preču zīmes, tirdzniecības noslēpumus un publicēšanas tiesības) pieder vai ir licencētas uzņēmumam Canon, tā saistītajām pusēm vai licences devējiem. Ja vien tas nav skaidri un neviennozīmīgi šeit norādīts, Jums nepieder un Canon nesniedz Jums nekādas tiešas vai netiešas tiesības (netiešas norādes, estopeļa vai citas juridiskas teorijas formā) ne uz kādām intelektuālā īpašuma tiesībām, un visas šādas tiesības patur Canon, tā saistītās puses vai licences devēji. Jūs apstiprināt un piekrītat, ka vienīgi Jūs, nevis Canon, Apple, Google vai jebkura cita Lietotnes platforma vai pakalpojumu nodrošinātājs, būsit atbildīgs par jebkāda intelektuālā īpašuma pārkāpuma prasības vai prāvas izmeklēšanu, aizstāvību, izlīgumu un apmaksu vai par jebkuru citu kaitējumu vai izmaksām, kuras radušās, Jums izmantojot Lietotni vai piekļūstot tai.

6. Tiesību rezervēšana. Canon un tā saistītās puses vai meitasuzņēmi un licences devēji rezervē visas tiesības, kas šajā lietotāja licences līgumā nav skaidri piešķirtas Jums.

7. Pārtraukšana. Šis lietotāja licences līgums ir spēkā no pirmās dienas, kad apstiprināt savu piekrišanu šim lietotāja licences līgumam vai izmantojat Lietotni. Neatkarīgi no citām jebkura “Nodrošinātāja” (kā izskaidrots 9. sadaļā tālāk) tiesībām vai kā citādi noteikts šajā dokumentā, šī lietotāja licences līguma darbība tiek pārtraukta bez paziņošanas, ja Jūs neizpildāt kādu no šī lietotāja licences līguma prasībām vai nosacījumiem. Jūs apstiprināt šo nosacījumu un piekrītat tam. Šādā gadījumā Jums nekavējoties jāiznīcina visas Lietotnes kopijas, visus ar to saistītos materiālus un tās komponentus. Varat pārtraukt šī lietotāja licences līguma darbību, izdzēšot lietotni no savas Ierīces.

8. Drukātā dokumentācija. Lietotne satur dokumentāciju, kas ir pieejama tikai elektroniskā formātā. Jūs drīkstat izdrukāt šīs elektroniskās dokumentācijas eksemplārus. Jums jāatveido un jāietver paziņojumi par autortiesībām uz visām atļautajiem eksemplāriem, kuri ir šādas elektroniskas dokumentācijas vai Lietotnes kopijas.

9. GARANTIJU ATRUNA

9.1 LIETOTNE TIEK NODROŠINĀTA “KĀ IR” BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM, TOSTARP NETIEŠĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM PAR PĀRDODAMĪBU UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TIEM. VISU RISKU PAR LIETOTNES KVALITĀTI UN VEIKTSPĒJU UZŅEMATIES JŪS. JA LIETOTNE IZRĀDĀS DEFEKTĪVA, JŪS UZŅEMATIES VISAS IZMAKSAS PAR VISU NEPIECIEŠAMO APKOPI, REMONTU VAI LABOŠANU. DAŽOS ŠTATOS VAI LIKUMĪGĀS JURISDIKCIJĀS NETIEK PIEĻAUTA NETIEŠO GARANTIJU VAI NOSACĪJUMU NEIEKĻAUŠANA, TĀPĒC IEPRIEKŠ IZTEIKTAIS IZŅĒMUMS VAR UZ JUMS NEATTIEKTIES. JUMS VAR BŪT ARĪ CITAS TIESĪBAS, KAS VAR ATŠĶIRTIES ATKARĪBĀ NO ŠTATA VAI JURISDIKCIJAS.

9.2 NE CANON, ne tā saistītās puses vai meitasuzņēmumi, to licences devēji, NE GOOGLE, NE GOOGLE MEITASUZŅĒMUMI, SAISTĪTĀS PUSES VAI LICENCES DEVĒJI, NE APPLE, NE APPLE MEITASUZŅĒMUMI, SAISTĪTĀS PUSES VAI LICENCES DEVĒJI, NE ARĪ KĀDS NO CANON PIESAISTĪTAJIEM MOBILO IERĪČU PLATFORMU VAI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM (KOPĀ “NODROŠINĀTĀJI”) NEGARANTĒ, KA LIETOTNE (I) ATBILDĪS JŪSU PRASĪBĀM VAI KA LIETOTNES DARBĪBA BŪS NEPĀRTRAUKTA UN BRĪVA NO KĻŪDĀM; VAI (II) TĀ BŪS SADERĪGA VAI LIETOJAMA AR JŪSU IERĪCI VAI JEBKURU CITU APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU, IEKĀRTU VAI IERĪCI, KAS UZSTĀDĪTA VAI LIETOTA SAISTĪBĀ AR JŪSU IERĪCI. JŪS ARĪ APLIECINĀT, KA SADERĪBAS VAI LIETOJAMĪBAS PROBLĒMAS VAR IZRAISĪT JŪSU IERĪCES VEIKTSPĒJAS SAMAZINĀŠANOS VAI PILNĪGU ATTIEKUMU, UN TAS VAR IZRAISĪT NEATGRIEZENISKU JŪSU IERĪCES BOJĀJUMU, JŪSU IERĪCĒ SAGLABĀTO DATU ZUDUMU UN JŪSU IERĪCĒ ESOŠĀS PROGRAMMATŪRAS UN FAILU BOJĀJUMU. JŪS APLIECINĀT, APSTIPRINĀT UN PIEKRĪTAT, KA NEVIENS NODROŠINĀTĀJS (TOSTARP ĒTERA PAKALPOJUMU NODROŠINĀTĀJS VAI TELEKOMUNIKĀCIJU OPERATORS) NAV NEKĀDĀ VEIDĀ JŪSU PRIEKŠĀ ATBILDĪGS PAR ZAUDĒJUMIEM, KURI JUMS RADUŠIES SADERĪBAS VAI LIETOJAMĪBAS PROBLĒMU REZULTĀTĀ VAI SAISTĪBĀ AR TĀM.

9.3 MAKSIMĀLAJĀ APJOMĀ, KĀDĀ TO PIEĻAUJ SPĒKĀ ESOŠIE NORMATĪVIE AKTI, NEVIENS NODROŠINĀTĀJS NEGARANTĒ, KA NEKĀDS SATURS, KO VARAT SAGLABĀT VAI KAM VARAT PIEKĻŪT AR LIETOTNI, NEBŪS PAKĻAUTS NEJAUŠAM BOJĀJUMAM, ZUDUMAM, UZBRUKUMAM, VĪRUSIEM, TRAUCĒJUMIEM, UZLAUŠANAI, DROŠĪBAS PĀRKĀPUMAM VAI NOŅEMŠANAI SASKAŅĀ AR ŠĪ LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM, UN NEVIENS NODROŠINĀTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR SITUĀCIJU, JA NOTIEK ŠĀDS BOJĀJUMS, ZUDUMS, UZBRUKUMS, VĪRUSI, TRAUCĒJUMI, UZLAUŠANA, DROŠĪBAS PĀRKĀPUMS VAI NOŅEMŠANA.

9.4 JEBKURAM NO JŪSU IERĪCES AUGŠUPIELĀDĒTAM VAI PĀRRAIDĪTAM VAI CITĀDI AR ŠO LIETOTNI IEGŪTAM MATERIĀLAM JŪS PIEKĻŪSTAT, UZŅEMOTIES PILNU ATBILDĪBU UN RISKU, UN VIENĪGI JŪS BŪSIT ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM JŪSU IERĪCES BOJĀJUMIEM VAI DATU ZUDUMU, KAS RADIES, JUMS IZMANTOJOT ŠO LIETOTNI. JŪS ARĪ APZINĀTIES, KA LIETOTNE NAV PAREDZĒTA UN PIEMĒROTA IZMANTOŠANAI VISĀS SITUĀCIJĀS UN VIDĒS, KUR TĀS SATURA, DATU VAI INFORMĀCIJAS, KAS TIEK NODROŠINĀTA AR ŠO LIETOTNI, KĻŪME, LAIKA AIZKAVES, KĻŪDAS VAI NEPRECIZITĀTES IR AIZLIEGTAS AR LIKUMU VAI NOTEIKUMIEM.

10. NEKĀDAS ATBILDĪBAS PAR BOJĀJUMIEM.

10.1 NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEKĀDS NODROŠINĀTĀJS NAV ATBILDĪGS NE PAR KĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP UZŅĒMUMA VAI PERSONISKĀS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMUMA VAI PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS ZUDUMU, UZŅĒMUMA DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANU VAI CITIEM KOMPENSĒJOŠIEM, NEJAUŠIEM, IZRIETOŠIEM, AR SODU SAISTĪTIEM, ĪPAŠIEM VAI PARAUGA ZAUDĒJUMIEM, KURI RODAS LIETOTNES, TĀS LIETOŠANAS VAI TĀS LIETOŠANAS NEIESPĒJAMĪBAS DĒĻ, ARĪ TAD, JA KĀDS VAI VISI NODROŠINĀTĀJI IR BRĪDINĀTI PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, TOSTARP TĀLĀK APRAKSTĪTO GADĪJUMU IZRAISĪTU VAI AR TIEM SAISTĪTU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TIEM: (I) NEPILNVAROTA PIEKĻUVE JŪSU PĀRRAIDĪTIEM DATIEM, LIETOTĀJA ĢENERĒTAM SATURAM VAI JŪSU IERĪCEI VAI ŠO DATU, SATURA VAI IERĪCES IZMAIŅAS; (II) JŪSU PĀRRAIDĪTĀ SATURA, DATU, LIETOTĀJA ĢENERĒTĀ SATURA VAI JŪSU IERĪCES DZĒŠANA, BOJĀŠANA VAI NESPĒJA SATURU SAGLABĀT UN/VAI NOSŪTĪT VAI SAŅEMT, KAS RADUSIES, JUMS IZMANTOJOT LIETOTNI; (III) JEBKURAS TREŠĀS PUSES PAZIŅOJUMI VAI UZVEDĪBA, KAS IZRAISĪTA, JUMS IZMANTOJOT LIETOTNI, TOSTARP JUMS PIEKĻŪSTOT TREŠO PUŠU PAKALPOJUMIEM; VAI (IV) JEBKURŠ CITS GADĪJUMS, KAS SAISTĪTS AR LIETOTNI.

10.2 JŪS UZŅEMATIES VISU ATBILDĪBU PAR SEV VĒLAMO REZULTĀTU SASNIEGŠANU UN PAR LIETOTNES INSTALĒŠANU, IZMANTOŠANU UN NO TĀS IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM. DAŽOS ŠTATOS VAI LIKUMĪGĀS JURISDIKCIJĀS NETIEK ATĻAUTS IEROBEŽOT VAI NEIEKĻAUT ATBILDĪBU PAR NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI PERSONISKU TRAUMU VAI NĀVI, KURAS CĒLONIS IR JEBKURA MINĒTĀ NODROŠINĀTĀJA NEIZDARĪBA, TĀPĒC IEPRIEKŠ IZTEIKTIE IEROBEŽOJUMI VAR UZ JUMS NEATTIEKTIES.

11. Regulējošie normatīvie akti/eksporta ierobežojumi/juridiskā atbilstība.

Šo lietotāja licences līgumu regulē Anglijas un Velsas normatīvie akti.

Jūs apliecināt, ka ne Jūs pats, ne ar aģenta starpniecību neeksportēsit, atkārtoti neeksportēsit, nenodosit un nepārsūtīsit Lietotni un nekādu tās daļu, ne arī saistīto informāciju, datu nesējus vai Lietotni tiešā vai netiešā veidā, pārkāpjot kādu no spēkā esošajiem eksporta kontroles likumiem, regulām vai norādījumiem, tostarp 1979. gada ASV Eksporta administrācijas aktu vai jebkādus spēkā esošus nacionālos vai ES likumus un regulas ar labojumiem un to ieviešanas regulām, ciktāl tās attiecas uz saskaņā ar šo Līgumu veicamajām darbībām, bet neaprobežojoties ar tām.

Jūs apliecināt un garantējat, ka jūs (i) neatrodaties valstī, uz kuru attiecas saistītas valdības embargo vai kuru atbilstošo valstu valdības apzīmē kā “terorismu sponsorējošu” valsti, vai (ii) neesat iekļauts ASV valdības aizliegto vai ierobežoto pušu sarakstā, tostarp Finanšu ministrijas īpašo personu sarakstā vai ASV Komercijas departamenta aizliegto personu sarakstā vai pušu sarakstā.

12. Citi lietošanas likumi, ierobežojumi, pienākumi, tiesības un paziņojumi, kas saistīti ar mobilo lietojumprogrammu.

12.1 Jūs atzīstat, ka (i) šis lietotāja licences līgums tiek noslēgts tikai starp Jums un Canon, nevis Google, Apple vai jebkuru citu Lietotnes platformas vai pakalpojumu nodrošinātāju, un (ii) uzņēmums Canon, nevis Google vai Apple, ir pilnībā atbildīgs par Lietotni un tās saturu. Uz Jūsu Lietotnes un Pakalpojumu lietošanu ar ierīci bez ierobežojuma attiecas lietojuma noteikumi, kurus nosaka Google vai Apple (atkarībā no tā, kādiem likumiem ir pakļauta Jūsu Ierīce), tostarp Android Ierīcei paredzētie noteikumi, kas atrodas vietnē https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html vai pieejami pakalpojumā Google Play, vai Apple Ierīcei paredzētie noteikumi, kuri iekļauti Apple App Store® noteikumos un nosacījumos, kas atrodas vietnē https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, kuru spēkā esošie nosacījumi ir iekļauti šeit atsauces veidā.

12.2 Nekādā gadījumā Google, Google meitasuzņēmumi, saistītās puses vai licences devēji, Apple, Apple meitasuzņēmumi, saistītās puses vai licences devēji vai jebkādi Lietotnes platformas vai pakalpojumu nodrošinātāji (tostarp ētera pakalpojumu nodrošinātāji un telekomunikāciju operatori) nav atbildīgi par jebkādām Jūsu vai jebkuras trešās puses prasībām saistībā ar Lietotni (tostarp tās pārdošanu un izplatīšanu) vai Lietotnes atrašanos Jūsu īpašumā vai tās lietošanu, tostarp (i) jebkādām prasībām par produkta kvalitātes trūkumu; (ii) jebkādām prasībām attiecībā uz Lietotnes neatbilstību jebkurai spēkā esošai vai regulējošai prasībai; un (iii) prasībām, kuras tiek celtas saskaņā ar patērētāju aizsardzības likumiem vai līdzīgiem normatīvajiem aktiem, bet neaprobežojoties ar tām.

12.3 Izņemot apgalvojumus šajā sadaļā 12.3, nekas šajā lietotāja licences līgumā nevar tikt interpretēts kā jebkāda veida un rakstura tiesību, priekšrocību vai atmaksu piešķiršana jebkādai personai vai atsevišķam uzņēmumam (neskaitot minētās puses) vai puses jebkāda veida pienākumu vai atbildību izveide jebkādai šādai personai. Neskatoties uz iepriekš teikto, Jūs apzināties un piekrītat, ka Apple un Apple meitasuzņēmumi ir šī lietotāja licences līguma trešās puses labuma guvējs un ka, Jums piekrītot šiem noteikumiem un nosacījumiem, Apple būs tiesības (un tiks uzskatīts, ka šīs tiesības ir pieņemtas) īstenos šo lietotāja licences līgumu pret Jums kā tā trešās puses labuma guvējs.

12.4 Google, Google meitasuzņēmumi, saistītās puses un licences devēji, Apple, Apple meitasuzņēmumi, saistītās puses un licences devēji nav atbildīgi par Jūsu vai jebkuras trešās puses prasībām saistībā ar Lietotni vai Lietotnes atrašanos Jūsu īpašumā vai tās lietošanu, tostarp (i) jebkādām prasībām par produkta kvalitātes trūkumu; (ii) jebkādām prasībām attiecībā uz Lietotnes neatbilstību jebkurai spēkā esošai vai regulējošai prasībai; un (iii) prasībām, kuras tiek celtas saskaņā ar patērētāju aizsardzības likumiem vai līdzīgiem normatīvajiem aktiem, bet neaprobežojoties ar tām.

12.5 Izmantojot Lietotni, uz Jums var attiekties maksa par datu lietojumu. Canon neuzņemas atbildību ne par kādiem mobilo pakalpojumu maksājumiem vai nodevām saistībā ar to, ka izmantojat Lietotni. Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo operatoru, lai noteiktu, vai uz Jums attiecas maksa par mobilo pakalpojumu lietošanu.

13. Kompensācija.

13.1 Jūs piekrītat kompensēt un sargāt katru Nodrošinātāju un viņa atbilstošos inspektorus, direktorus, aģentus un darbiniekus no jebkādām prasībām vai pieprasījumiem, tostarp jebkādiem un visiem zaudējumiem, atbildības, prasībām, pieprasījumiem, bojājumiem, izmaksām un izdevumiem, rīcības sekām, tiesvedībām, lietas klausīšanās, tiesām, apbalvojumiem, sodu izpildēm un galvojumiem, tostarp advokātu maksām un izmaksām, ko izraisa trešās puses vai kas cits un kā iemesls ir: (i) jebkura šajā lietotāja licences līgumā iekļauta attēlojuma, garantijas, vienošanās vai pienākuma pārkāpums no Jūsu puses (vai jebkurš cits Jūsu un Canon līguma pārkāpums, kura pamatā ir šis lietotāja licences līgums); (ii) jebkāda informācija, Lietotāja ģenerēts saturs vai cits materiāls, ko Jūs pārsūtāt, iesniedzat vai nodrošināt ar šo Ierīci; vai (iii) jebkāda likuma pārkāpums vai trešās puses tiesību neievērošana no Jūsu puses, tostarp jebkāda intelektuālā īpašuma vai cita jebkādas personas vai uzņēmuma tiesību pārkāpums no Jūsu puses.

13.2 Sadaļā 13.1 iekļautās saistības par kompensāciju turpina darboties pēc jebkādas šī lietotāja licences līguma darbības pārtraukšanas.

14. Personiskie dati

Canon automātiski apkopo un analizē tehniskā lietojuma datus no jūsu ierīces, lai atvieglotu jūsu ierīces ekspluatāciju. Varat izlasīt papildinformāciju par mūsu apkopotajiem datiem un to izmantošanu atbilstošajās Canon klientu konfidencialitātes politikas (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB) sadaļās.

Jūsu lietojuma datu apkopošanai tiek izmantots pakalpojums Google Analytics. Varat izlasīt papildinformāciju par Google Analytics vietnē www.google.com/policies/privacy/partners. Pievērsiet uzmanību nodaļai “Kā Google izmanto datus, kad lietojat mūsu partneru vietnes vai lietotnes”.

15. Trešo pušu programmatūras noteikumi; paziņojumi.

15.1 Noteiktas Lietotnes daļas var izmantot vai ietvert trešo pušu programmatūru, uz kuru attiecas atvērtā pirmkoda un/vai trešo pušu licences noteikumi (Trešo pušu programmatūra). Jūs apliecināt, apstiprināt un piekrītat, ka Jūsu tiesības izmantot šādu Trešo pušu programmatūru kā šīs Lietotnes daļu vai saistībā ar to reglamentē atvērtā pirmkoda un/vai trešo pušu licenču noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz šādu Trešo pušu programmatūru, tostarp bez ierobežojuma jebkādi attiecināmi apliecinājumi, licences nosacījumi un atrunas, kuras tā satur. Ja rodas šī lietotāja licences līguma nosacījumu un šāda atvērtā pirmkoda vai trešo pušu licenču nosacījumu pretruna attiecībā uz atbilstošās Trešo pušu programmatūras lietojumu no Jūsu puses, priekšroka ir atvērtā pirmkoda un/vai trešo pušu licencei.

15.2 Noteiktas Lietotnes daļas ļauj pieslēgt Lietotni atlasītām platformām, kuras nepieder Canon un kuras Canon nekontrolē, kā parādīts Lietotnē (Trešo pušu platformas), un kurām var būt nepieciešama pieteikšanās Jūsu kontā, kas izveidots ar Trešo pušu platformu. Jūs apliecināt, apstiprināt un piekrītat, ka Canon nekādā veidā neatbild par Jūsu kontu Trešo pušu platformā un nekādām darbībām saistībā ar to, kā Jūs izmantojat Trešo pušu platformas, tostarp Jūsu pieteikšanos Jūsu kontā Trešo pušu platformā, bet neaprobežojoties ar to.

15.3 Lietotnes daļas tiek nodrošinātas ar paziņojumiem un atvērtā pirmkoda licencēm no šādām kopienām un trešajām pusēm, kas reglamentē šo daļu lietošanu, un nekādas licences, kas piešķirtas saskaņā ar šo lietotāja licences līgumu, nemaina nekādas tiesības un pienākumus, kas Jums var būt atbilstoši šādām atvērtā pirmkoda licencēm, tomēr garantijas atruna un pienākumu ierobežošanas noteikumi šajā lietotāja licences līgumā attiecas uz visiem Lietotnes elementiem.

15.4 Android™, Google Play™ un saistītās preču zīmes, pakalpojumu zīmes, nosaukumi un logotipi ir Google Inc. īpašums.

15.5 Apple®, App Store® un saistītās preču zīmes, pakalpojumu zīmes, nosaukumi un logotipi ir Apple Inc. īpašums.

15.6 Šeit ir iekļauti Trešo pušu nosacījumi, un tie ir padarīti par šo Licences noteikumu daļu:

ja Jūs lejupielādējat Lietotni, Jūs arī atzīstat tālāk sniegtos licences līgumus un piekrītat tiem.

GPUImage2
Autortiesības (c) 2015, Brad Larson.

Atkārtota izplatīšana un lietošana pirmkoda un binārajās formās ar modifikācijām vai bez tām ir atļauta, ja tiek nodrošināti tālāk aprakstītie nosacījumi.

Tālāk izplatītajam pirmkodam ir jāietver iepriekš sniegtais paziņojums par autortiesībām, šis nosacījumu saraksts un tālāk sniegtā atruna.

Tālāk izplatītajam kodam binārajā formā ir jāatveido iepriekš sniegtais paziņojums par autortiesībām, šis nosacījumu saraksts un tālāk sniegtā atruna, iekļaujot to dokumentācijā un/vai citos materiālos, kas nodrošināti izplatot.

Ne struktūras GPUImage nosaukums, ne ieguldījumu autoru vārdi nedrīkst tikt izmantoti tādu produktu atbalstam un reklamēšanai, kuri atvasināti no šīs programmatūras, nesaņemot īpašu iepriekšēju rakstisku atļauju.

AUTORTIESĪBU TURĒTĀJI UN IEGULDĪJUMU AUTORI NODROŠINA ŠO PROGRAMMATŪRU “KĀ IR”, UN NETIEK SNIEGTAS NEKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, TOSTARP NETIEŠAS GARANTIJAS PAR PĀRDODAMĪBU UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTU MĒRĶIM, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TĀM, AUTORTIESĪBU TURĒTĀJS VAI IEGULDĪJUMU AUTORI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEVAR BŪT ATBILDĪGI PAR NEKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PARAUGA VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (TOSTARP PREČU VAI PAKALPOJUMU NENODROŠINĀŠANU, LIETOJUMA, DATU VAI PEĻŅAS ZUDUMU VAI UZŅĒMUMA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMU, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TIEM) NEATKARĪGI NO TO RAŠANĀS IEMESLA UN JEBKĀDIEM ATBILDĪBAS TRAKTĒJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMU, STRIKTU ATBILDĪBU VAI NEATĻAUTU DARBĪBU (TOSTARP NEIZDARĪBU VAI CITU), KURI JEBKĀDĀ VEIDĀ RODAS PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, ARĪ TAD, JA IEPRIEKŠ IR SNIEGTS BRĪDINĀJUMS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU RAŠANĀS IESPĒJU.

Android-GPUImage
Autortiesības (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Licence tiek sniegta ar Apache License versiju 2.0 (Licenci); jūs nedrīkstat izmantot šo failu, ja tas nenotiek saskaņā ar Licenci.

Varat iegūt savu Licences eksemplāru vietnē http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ja vien to nepieprasa spēkā esošie normatīvie akti vai nav panākta rakstiska vienošanās, saskaņā ar šo Licenci izplatītā programmatūra tiek izplatīta, pamatojoties uz “KĀ IR” principa, BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM — ne tiešiem, ne netiešiem. Skatiet Licenci, lai iepazītos ar noteiktas valodas reglamentējošām atļaujām un ierobežojumiem saskaņā ar šo Licenci.

Glide
Autortiesības (c) 2014 Google, Inc. Visas tiesības paturētas.

Atkārtota izplatīšana un lietošana pirmkoda un binārajās formās ar modifikācijām vai bez tām ir atļauta, ja tiek nodrošināti tālāk aprakstītie nosacījumi.

Tālāk izplatītajam pirmkodam ir jāietver iepriekš sniegtais paziņojums par autortiesībām, šis nosacījumu saraksts un tālāk sniegtā atruna.

Tālāk izplatītajam kodam binārajā formā ir jāatveido iepriekš sniegtais paziņojums par autortiesībām, šis nosacījumu saraksts un tālāk sniegtā atruna, iekļaujot to dokumentācijā un/vai citos materiālos, kas nodrošināti izplatot.

GOOGLE, INC. ŠO PROGRAMMATŪRU NODROŠINA “KĀ IR”, UN NETIEK SNIEGTAS NEKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, TOSTARP NETIEŠAS GARANTIJAS PAR PĀRDODAMĪBU UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TĀM, GOOGLE, INC. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEVAR BŪT ATBILDĪGA PAR NEKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PARAUGA VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (TOSTARP PREČU VAI PAKALPOJUMU NENODROŠINĀŠANU, LIETOJUMA, DATU VAI PEĻŅAS ZUDUMU VAI UZŅĒMUMA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMU, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TIEM) NEATKARĪGI NO TO RAŠANĀS IEMESLA UN JEBKĀDIEM ATBILDĪBAS TRAKTĒJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMU, STRIKTU ATBILDĪBU VAI NEATĻAUTU DARBĪBU (TOSTARP NEIZDARĪBU VAI CITU), KURI JEBKĀDĀ VEIDĀ RODAS PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, ARĪ TAD, JA IEPRIEKŠ IR SNIEGTS BRĪDINĀJUMS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU RAŠANĀS IESPĒJU.

Šajā programmatūrā un dokumentācijā ietvertie uzskati un secinājumi pieder to autoriem, un tie nav jāinterpretē kā Google, Inc. oficiālas politikas atspoguļojums ne tiešā, ne netiešā veidā.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licence, kas paredzēta third_party/disklrucache:

Autortiesības (c) 2012 Jake Wharton

Autortiesības (c) 2011 The Android Open Source Project

Licence tiek sniegta ar Apache License versiju 2.0 (Licenci); jūs nedrīkstat izmantot šo failu, ja tas nenotiek saskaņā ar Licenci. Varat iegūt savu Licences eksemplāru vietnē

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ja vien to nepieprasa spēkā esošie normatīvie akti vai nav panākta rakstiska vienošanās, saskaņā ar šo Licenci izplatītā programmatūra tiek izplatīta, pamatojoties uz “KĀ IR” principa, BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM — ne tiešiem, ne netiešiem. Skatiet Licenci, lai iepazītos ar noteiktas valodas reglamentējošām atļaujām un ierobežojumiem saskaņā ar šo Licenci.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licence, kas paredzēta third_party/gif_decoder:

Autortiesības (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Jebkurai personai, kura iegūst šīs programmatūras kopiju un saistītos dokumentācijas failus (Programmatūra), tiek sniegta atļauja bez maksas veikt darbības ar Programmatūru, neievērojot ierobežojumus, tostarp neierobežotas tiesības lietot, kopēt, modificēt, sapludināt, publicēt, izplatīt, apakšlicencēt un/vai pārdot Programmatūras kopijas un atļaut personām, kurām Programmatūra tiek sniegta, rīkoties tāpat, ievērojot tālāk aprakstītos nosacījumus:

Iepriekš sniegtais paziņojums par autortiesībām un šis paziņojums par atļauju tiek iekļauts visās Programmatūras kopijās vai pamatdaļās.

PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA “KĀ IR” BEZ JEBKĀDĀM TIEŠI VAI NETEIKTI IZTEIKTĀM GARANTIJĀM, TOSTARP GARANTIJĀM PAR PĀRDODAMĪBU, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM UN INTELEKTUĀLO TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TĀM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ AUTORI UN AUTORTIESĪBU TURĒTĀJI NEUZŅEMAS ATBILDĪBU NE PAR KĀDU PRASĪBU, ZAUDĒJUMIEM VAI CITĀM SAISTĪBĀM NE LĪGUMA, NE NEATĻAUTAS DARBĪBAS, NE CITĀ FORMĀ, KAS RODAS SAISTĪBĀ AR PROGRAMMATŪRU, TĀS LIETOŠANU VAI CITIEM PROGRAMMATŪRAS ASPEKTIEM.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License, kas paredzēta third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

Šīs klases pirmkodam nav apstiprinātas autortiesības. To var izmantot jebkādam mērķim, taču ierobežojumus par saistītās LZWEncoder klases lietošanu skatiet Unisys LZW patentā. Lūdzu, adresējiet jebkādus labojumus uz e-pastu kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

Licence, kas paredzēta third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Autortiesības (c) 1994 Anthony Dekker

000

NEUQUANT Neural-Net kvantizācijas algoritma autors Anthony Dekker, 1994. Meklējiet rakstu "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" (Kohonena neironu tīkli optimālai krāsu kvantizācijai), kas publicēts “Network: Computation in Neural Systems" (Tīkls: skaitļošana neironu sistēmās) 5. sējumā (1994) 351.–367. lpp. un kurā apspriests algoritms.

Jebkurai pusei, kas iegūst šo failu kopiju no autora tiešā vai netiešā veidā, tiek sniegtas bezmaksas, pilnīgas un neierobežotas, neatsaucamas, vispasaules, apmaksātas, bezautoratlīdzības, neekskluzīvas tiesības un licence darbam ar šo programmatūru un dokumentācijas failiem (Programmatūra), tostarp bez ierobežojuma tiesības lietot, kopēt, modificēt, sapludināt, publicēt, izplatīt, apakšlicencēt un/vai pārdot Programmatūras kopijas, kā arī atļaut šādi rīkoties personām, kuras saņem kopijas no šādas puses, un vienīgā prasība ir atstāt neskartu šo paziņojumu par autortiesībām.

SDWebImage
Autortiesības (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

MIT licence (MIT)

Jebkurai personai, kura iegūst šīs programmatūras kopiju un saistītos dokumentācijas failus (Programmatūra), tiek sniegta atļauja bez maksas veikt darbības ar Programmatūru, neievērojot ierobežojumus, tostarp neierobežotas tiesības lietot, kopēt, modificēt, sapludināt, publicēt, izplatīt, apakšlicencēt un/vai pārdot Programmatūras kopijas un atļaut personām, kurām Programmatūra tiek sniegta, rīkoties tāpat, ievērojot tālāk aprakstītos nosacījumus:

Iepriekš sniegtais paziņojums par autortiesībām un šis paziņojums par atļauju tiek iekļauts visās Programmatūras kopijās vai pamatdaļās.

PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA “KĀ IR” BEZ JEBKĀDĀM TIEŠI VAI NETEIKTI IZTEIKTĀM GARANTIJĀM, TOSTARP GARANTIJĀM PAR PĀRDODAMĪBU, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM UN INTELEKTUĀLO TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TĀM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ AUTORI UN AUTORTIESĪBU TURĒTĀJI NEUZŅEMAS ATBILDĪBU NE PAR KĀDU PRASĪBU, ZAUDĒJUMIEM VAI CITĀM SAISTĪBĀM NE LĪGUMA, NE NEATĻAUTAS DARBĪBAS, NE CITĀ FORMĀ, KAS RODAS SAISTĪBĀ AR PROGRAMMATŪRU, TĀS LIETOŠANU VAI CITIEM PROGRAMMATŪRAS ASPEKTIEM.

Facebook iOS SDK
Autortiesības (c) 2014–pašlaik, Facebook, Inc. Visas tiesības paturētas.

Jums tiek piešķirta neekskluzīva, vispasaules, bezautoratlīdzības licence lietot, kopēt, modificēt un izplatīt šo programmatūru pirmkoda vai binārajā formā, lai to izmantotu saistībā ar tīmekļa pakalpojumiem un API interfeisiem, kurus nodrošina Facebook.

Tāpat kā ar jebkuru programmatūru, kas integrēta Facebook platformā, uz šīs programmatūras lietošanu no Jūsu puses attiecas Facebook izstrādātāju principi un politikas [http://developers.facebook.com/policy/]. Šis paziņojums par autortiesībām jāiekļauj visās programmatūras kopijās vai pamatdaļās.

PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA “KĀ IR” BEZ JEBKĀDĀM TIEŠI VAI NETEIKTI IZTEIKTĀM GARANTIJĀM, TOSTARP GARANTIJĀM PAR PĀRDODAMĪBU, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM UN INTELEKTUĀLO TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TĀM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ AUTORI UN AUTORTIESĪBU TURĒTĀJI NEUZŅEMAS ATBILDĪBU NE PAR KĀDU PRASĪBU, ZAUDĒJUMIEM VAI CITĀM SAISTĪBĀM NE LĪGUMA, NE NEATĻAUTAS DARBĪBAS, NE CITĀ FORMĀ, KAS RODAS SAISTĪBĀ AR PROGRAMMATŪRU, TĀS LIETOŠANU VAI CITIEM PROGRAMMATŪRAS ASPEKTIEM.

Facebook Android SDK
Autortiesības (c) 2014–pašlaik, Facebook, Inc. Visas tiesības paturētas.

Jums tiek piešķirta neekskluzīva, vispasaules, bezautoratlīdzības licence lietot, kopēt, modificēt un izplatīt šo programmatūru pirmkoda vai binārajā formā, lai to izmantotu saistībā ar tīmekļa pakalpojumiem un API interfeisiem, kurus nodrošina Facebook.

Tāpat kā ar jebkuru programmatūru, kas integrēta Facebook platformā, uz šīs programmatūras lietošanu no Jūsu puses attiecas Facebook izstrādātāju principi un politikas [http://developers.facebook.com/policy/]. Šis paziņojums par autortiesībām jāiekļauj visās programmatūras kopijās vai pamatdaļās.

PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA “KĀ IR” BEZ JEBKĀDĀM TIEŠI VAI NETEIKTI IZTEIKTĀM GARANTIJĀM, TOSTARP GARANTIJĀM PAR PĀRDODAMĪBU, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM UN INTELEKTUĀLO TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TĀM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ AUTORI UN AUTORTIESĪBU TURĒTĀJI NEUZŅEMAS ATBILDĪBU NE PAR KĀDU PRASĪBU, ZAUDĒJUMIEM VAI CITĀM SAISTĪBĀM NE LĪGUMA, NE NEATĻAUTAS DARBĪBAS, NE CITĀ FORMĀ, KAS RODAS SAISTĪBĀ AR PROGRAMMATŪRU, TĀS LIETOŠANU VAI CITIEM PROGRAMMATŪRAS ASPEKTIEM.

Google Drive SDK
Autortiesības (c) Google (gads nav zināms)

Licence tiek sniegta ar Apache License versiju 2.0 (Licenci); jūs nedrīkstat izmantot šo failu, ja tas nenotiek saskaņā ar Licenci.

Varat iegūt savu Licences eksemplāru vietnē http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ja vien to nepieprasa spēkā esošie normatīvie akti vai nav panākta rakstiska vienošanās, saskaņā ar šo Licenci izplatītā programmatūra tiek izplatīta, pamatojoties uz “KĀ IR” principa, BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM — ne tiešiem, ne netiešiem. Skatiet Licenci, lai iepazītos ar noteiktas valodas reglamentējošām atļaujām un ierobežojumiem saskaņā ar šo Licenci.

Google Photos Library Client
Autortiesības (c) Google (2018)

Licence tiek sniegta ar Apache License versiju 2.0 (Licenci); jūs nedrīkstat izmantot šo failu, ja tas nenotiek saskaņā ar Licenci.

Varat iegūt savu Licences eksemplāru vietnē http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ja vien to nepieprasa spēkā esošie normatīvie akti vai nav panākta rakstiska vienošanās, saskaņā ar šo Licenci izplatītā programmatūra tiek izplatīta, pamatojoties uz “KĀ IR” principa, BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM — ne tiešiem, ne netiešiem. Skatiet Licenci, lai iepazītos ar noteiktas valodas reglamentējošām atļaujām un ierobežojumiem saskaņā ar šo Licenci.

Dropbox SDK-Java
Autortiesības (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT licence (MIT)

Jebkurai personai, kura iegūst šīs programmatūras kopiju un saistītos dokumentācijas failus (Programmatūra), tiek sniegta atļauja bez maksas veikt darbības ar Programmatūru, neievērojot ierobežojumus, tostarp neierobežotas tiesības lietot, kopēt, modificēt, sapludināt, publicēt, izplatīt, apakšlicencēt un/vai pārdot Programmatūras kopijas un atļaut personām, kurām Programmatūra tiek sniegta, rīkoties tāpat, ievērojot tālāk aprakstītos nosacījumus:

Iepriekš sniegtais paziņojums par autortiesībām un šis paziņojums par atļauju tiek iekļauts visās Programmatūras kopijās vai pamatdaļās.

PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA “KĀ IR” BEZ JEBKĀDĀM TIEŠI VAI NETEIKTI IZTEIKTĀM GARANTIJĀM, TOSTARP GARANTIJĀM PAR PĀRDODAMĪBU, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM UN INTELEKTUĀLO TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TĀM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ AUTORI UN AUTORTIESĪBU TURĒTĀJI NEUZŅEMAS ATBILDĪBU NE PAR KĀDU PRASĪBU, ZAUDĒJUMIEM VAI CITĀM SAISTĪBĀM NE LĪGUMA, NE NEATĻAUTAS DARBĪBAS, NE CITĀ FORMĀ, KAS RODAS SAISTĪBĀ AR PROGRAMMATŪRU, TĀS LIETOŠANU VAI CITIEM PROGRAMMATŪRAS ASPEKTIEM.

Dropbox SDK-Obj-C
Autortiesības (c) 2015–2016 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT licence (MIT)

Jebkurai personai, kura iegūst šīs programmatūras kopiju un saistītos dokumentācijas failus (Programmatūra), tiek sniegta atļauja bez maksas veikt darbības ar Programmatūru, neievērojot ierobežojumus, tostarp neierobežotas tiesības lietot, kopēt, modificēt, sapludināt, publicēt, izplatīt, apakšlicencēt un/vai pārdot Programmatūras kopijas un atļaut personām, kurām Programmatūra tiek sniegta, rīkoties tāpat, ievērojot tālāk aprakstītos nosacījumus:

Iepriekš sniegtais paziņojums par autortiesībām un šis paziņojums par atļauju tiek iekļauts visās Programmatūras kopijās vai pamatdaļās.

PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA “KĀ IR” BEZ JEBKĀDĀM TIEŠI VAI NETEIKTI IZTEIKTĀM GARANTIJĀM, TOSTARP GARANTIJĀM PAR PĀRDODAMĪBU, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM UN INTELEKTUĀLO TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TĀM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ AUTORI UN AUTORTIESĪBU TURĒTĀJI NEUZŅEMAS ATBILDĪBU NE PAR KĀDU PRASĪBU, ZAUDĒJUMIEM VAI CITĀM SAISTĪBĀM NE LĪGUMA, NE NEATĻAUTAS DARBĪBAS, NE CITĀ FORMĀ, KAS RODAS SAISTĪBĀ AR PROGRAMMATŪRU, TĀS LIETOŠANU VAI CITIEM PROGRAMMATŪRAS ASPEKTIEM.

ZipArchive
Autortiesības (c) 2010–2015, Sam Soffes, http://soff.es

MIT licence (MIT)

Jebkurai personai, kura iegūst šīs programmatūras kopiju un saistītos dokumentācijas failus (Programmatūra), tiek sniegta atļauja bez maksas veikt darbības ar Programmatūru, neievērojot ierobežojumus, tostarp neierobežotas tiesības lietot, kopēt, modificēt, sapludināt, publicēt, izplatīt, apakšlicencēt un/vai pārdot Programmatūras kopijas un atļaut personām, kurām Programmatūra tiek sniegta, rīkoties tāpat, ievērojot tālāk aprakstītos nosacījumus:

Iepriekš sniegtais paziņojums par autortiesībām un šis paziņojums par atļauju tiek iekļauts visās Programmatūras kopijās vai pamatdaļās.

PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA “KĀ IR” BEZ JEBKĀDĀM TIEŠI VAI NETEIKTI IZTEIKTĀM GARANTIJĀM, TOSTARP GARANTIJĀM PAR PĀRDODAMĪBU, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM UN INTELEKTUĀLO TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TĀM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ AUTORI UN AUTORTIESĪBU TURĒTĀJI NEUZŅEMAS ATBILDĪBU NE PAR KĀDU PRASĪBU, ZAUDĒJUMIEM VAI CITĀM SAISTĪBĀM NE LĪGUMA, NE NEATĻAUTAS DARBĪBAS, NE CITĀ FORMĀ, KAS RODAS SAISTĪBĀ AR PROGRAMMATŪRU, TĀS LIETOŠANU VAI CITIEM PROGRAMMATŪRAS ASPEKTIEM.

Libgdx-1.6.1.zip
Autortiesības (c) Mario Zechner (2013)

Licence tiek sniegta ar Apache License versiju 2.0 (Licenci); jūs nedrīkstat izmantot šo failu, ja tas nenotiek saskaņā ar Licenci.

Varat iegūt savu Licences eksemplāru vietnē http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ja vien to nepieprasa spēkā esošie normatīvie akti vai nav panākta rakstiska vienošanās, saskaņā ar šo Licenci izplatītā programmatūra tiek izplatīta, pamatojoties uz “KĀ IR” principa, BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM — ne tiešiem, ne netiešiem. Skatiet Licenci, lai iepazītos ar noteiktas valodas reglamentējošām atļaujām un ierobežojumiem saskaņā ar šo Licenci.

Firebase Analytics
Autortiesības (c) Google (gads nav zināms)

Licence tiek sniegta ar Apache License versiju 2.0 (Licenci); jūs nedrīkstat izmantot šo failu, ja tas nenotiek saskaņā ar Licenci.

Varat iegūt savu Licences eksemplāru vietnē http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ja vien to nepieprasa spēkā esošie normatīvie akti vai nav panākta rakstiska vienošanās, saskaņā ar šo Licenci izplatītā programmatūra tiek izplatīta, pamatojoties uz “KĀ IR” principa, BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM — ne tiešiem, ne netiešiem. Skatiet Licenci, lai iepazītos ar noteiktas valodas reglamentējošām atļaujām un ierobežojumiem saskaņā ar šo Licenci.

Protobuf.framework
Autortiesības 2014, Google Inc. Visas tiesības paturētas.

Atkārtota izplatīšana un lietošana pirmkoda un binārajās formās ar modifikācijām vai bez tām ir atļauta, ja tiek nodrošināti tālāk aprakstītie nosacījumi.

* Tālāk izplatītajam pirmkodam ir jāietver iepriekš sniegtais paziņojums par autortiesībām, šis nosacījumu saraksts un tālāk sniegtā atruna.

* Tālāk izplatītajam kodam binārajā formā ir jāatveido iepriekš sniegtais paziņojums par autortiesībām, šis nosacījumu saraksts un tālāk sniegtā atruna, iekļaujot to dokumentācijā un/vai citos materiālos, kas nodrošināti izplatot.

* Ne Google Inc. nosaukums, ne ieguldījumu autoru vārdi nedrīkst tikt izmantoti tādu produktu atbalstam un reklamēšanai, kuri atvasināti no šīs programmatūras, nesaņemot īpašu iepriekšēju rakstisku atļauju.

AUTORTIESĪBU TURĒTĀJI UN IEGULDĪJUMU AUTORI NODROŠINA ŠO PROGRAMMATŪRU “KĀ IR”, UN NETIEK SNIEGTAS NEKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, TOSTARP NETIEŠAS GARANTIJAS PAR PĀRDODAMĪBU UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TĀM, AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKS VAI IEGULDĪJUMU AUTORI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEVAR BŪT ATBILDĪGI PAR NEKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PARAUGA VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (TOSTARP PREČU VAI PAKALPOJUMU NENODROŠINĀŠANU, LIETOJUMA, DATU VAI PEĻŅAS ZUDUMU VAI UZŅĒMUMA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMU, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TIEM) NEATKARĪGI NO TO RAŠANĀS IEMESLA UN JEBKĀDIEM ATBILDĪBAS TRAKTĒJUMIEM ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMU, STRIKTU ATBILDĪBU VAI NEATĻAUTU DARBĪBU (TOSTARP NEIZDARĪBU VAI CITU), KURI JEBKĀDĀ VEIDĀ RODAS PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, ARĪ TAD, JA IEPRIEKŠ IR SNIEGTS BRĪDINĀJUMS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU RAŠANĀS IESPĒJU.

android.support.v4
Autortiesības (c) Google (gads nav zināms)

Licence tiek sniegta ar Apache License versiju 2.0 (Licenci); jūs nedrīkstat izmantot šo failu, ja tas nenotiek saskaņā ar Licenci.

Varat iegūt savu Licences eksemplāru vietnē http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ja vien to nepieprasa spēkā esošie normatīvie akti vai nav panākta rakstiska vienošanās, saskaņā ar šo Licenci izplatītā programmatūra tiek izplatīta, pamatojoties uz “KĀ IR” principa, BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM — ne tiešiem, ne netiešiem. Skatiet Licenci, lai iepazītos ar noteiktas valodas reglamentējošām atļaujām un ierobežojumiem saskaņā ar šo Licenci.

Kotlin-web-site
Autortiesības nav zināmas

Licence tiek sniegta ar Apache License versiju 2.0 (Licenci); jūs nedrīkstat izmantot šo failu, ja tas nenotiek saskaņā ar Licenci.

Varat iegūt savu Licences eksemplāru vietnē http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ja vien to nepieprasa spēkā esošie normatīvie akti vai nav panākta rakstiska vienošanās, saskaņā ar šo Licenci izplatītā programmatūra tiek izplatīta, pamatojoties uz “KĀ IR” principa, BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM — ne tiešiem, ne netiešiem. Skatiet Licenci, lai iepazītos ar noteiktas valodas reglamentējošām atļaujām un ierobežojumiem saskaņā ar šo Licenci.

Atvērtā pirmkoda datoru redzes bibliotēka (Open Source Computer Vision Library — OpenCV)
Autortiesības (c) 2018, OpenCV komanda

OpenCV tiek lietota programmās saskaņā ar šādu licenci: atvērtā pirmkoda datoru redzes bibliotēkas licences līgums (trīs punktu BSD licence)

Atkārtota izplatīšana un lietošana pirmkoda un binārajās formās ar modifikācijām vai bez tām ir atļauta, ja tiek nodrošināti tālāk aprakstītie nosacījumi.

* Tālāk izplatītajam pirmkodam ir jāietver iepriekš sniegtais paziņojums par autortiesībām, šis nosacījumu saraksts un tālāk sniegtā atruna.

* Tālāk izplatītajam kodam binārajā formā ir jāatveido iepriekš sniegtais paziņojums par autortiesībām, šis nosacījumu saraksts un tālāk sniegtā atruna, iekļaujot to dokumentācijā un/vai citos materiālos, kas nodrošināti izplatot.

* Ne autortiesību turētāju vārdi, ne ieguldījumu autoru vārdi nedrīkst tikt izmantoti tādu produktu atbalstam un reklamēšanai, kuri atvasināti no šīs programmatūras, nesaņemot īpašu iepriekšēju rakstisku atļauju.

Autortiesību turētāji un ieguldījumu autori nodrošina šo programmatūru “kā ir”, un netiek sniegtas nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tostarp netiešas garantijas par pārdodamību un piemērotību noteiktam mērķim, bet neaprobežojoties ar tām. Autortiesību turētāji vai ieguldījumu autori nekādā gadījumā nevar būt atbildīgi par nekādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpašiem, parauga vai izrietošiem zaudējumiem (tostarp preču vai pakalpojumu nenodrošināšanu, lietojuma, datu vai peļņas zudumu vai uzņēmuma darbības pārtraukumu, bet neaprobežojoties ar tiem) neatkarīgi no to rašanās iemesla un jebkādiem atbildības traktējumiem attiecībā uz līgumu, striktu atbildību vai neatļautu darbību (tostarp neizdarību vai citu), kuri jebkādā veidā rodas programmatūras lietošanas rezultātā, arī tad, ja iepriekš ir sniegts brīdinājums par šādu zaudējumu rašanās iespēju.

OKHttp
Autortiesības 2016 Square, Inc.

Licence tiek sniegta ar Apache License versiju 2.0 (Licenci); jūs nedrīkstat izmantot šo failu, ja tas nenotiek saskaņā ar Licenci.

Varat iegūt savu Licences eksemplāru vietnē http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Ja vien to nepieprasa spēkā esošie normatīvie akti vai nav panākta rakstiska vienošanās, saskaņā ar šo Licenci izplatītā programmatūra tiek izplatīta, pamatojoties uz “KĀ IR” principa, BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM — ne tiešiem, ne netiešiem. Skatiet Licenci, lai iepazītos ar noteiktas valodas reglamentējošām atļaujām un ierobežojumiem saskaņā ar šo Licenci.

16. Dažādi. Šis lietotāja licences līgums, tostarp šeit atsauces veidā iekļautie dokumenti, ir viss līgums starp Jums un Canon attiecībā uz Lietotni; (i) aizstāj visu iepriekšēju vai pašreizēju mutisku vai rakstisku saziņu, piedāvājumus un attēlojumus attiecībā uz tā saturu; un (ii) ir noteicošs salīdzinājumā ar jebkuriem pretrunīgiem vai papildinošiem noteikumiem, kas ietverti jebkurā paziņojumā vai līdzīgā saziņā starp pusēm šī lietotāja licences līguma darbības laikā. Ja kāds no šī lietotāja licences līguma noteikumiem kļūst nederīgs, visi pārējie noteikumi joprojām paliek derīgi, ja vien šāds derīgums nav pretrunā ar šī lietotāja licences līguma mērķi, un šis lietotāja licences līgums ir īstenojams pilnā pieļaujamajā apmērā saskaņā ar spēkā esošo likumu. Nekāda šī lietotāja licences līguma modifikācija nav saistoša, ja vien tā nav rakstiska un katras puses pilnvarota pārstāvju parakstīta noteiktajā kārtībā. Šis lietotāja licences līgums paliek saistošs un ir spēkā attiecībā uz minēto pušu mantiniekiem, pārņēmējiem un likumīgām pilnvarotām personām. Ja kāda no pusēm neīsteno kādu no tiesībām pret otru pusi pēc kāda no šī lietotāja licences līguma noteikumu neievērošanas, tas netiek uzskatīts par atteikšanos no jebkādām tiesībām saistībā ar sekojošu šāda noteikuma vai jebkādu citu minēto tiesību pārkāpšanu.

© 2019 Canon Europa N.V., The Netherlands. Visas tiesības paturētas.