Canon logotipu lietošanas noteikumi un nosacījumi

Lūdzu, izlasiet šo dokumentu, pirms piekļūt Canon logotipam, jebkura produkta logotipam vai logotipiem, kas ir pieejami lejupielādei šajā tīmekļa vietnē (turpmāk tekstā — Canon logotipi). Piekļūstot Canon logotipiem, jūs piekrītat ievērot šeit izklāstītos noteikumus un nosacījumus. Canon bez iepriekšēja paziņojuma laiku pa laikam var atjaunināt šos noteikumus un nosacījumus, publicējot tos.

Piekrišana
Šie ir noteikumi un nosacījumi, kas ir spēkā starp jums un Canon Eiropa N.V., adrese 59-61 Bovenkerkerweg, 1185XB Amstelveen, Nīderlande (turpmāk tekstā — Canon) un attiecas uz to Canon logotipu lietošanu, kas ir pieejami lejupielādei šajā tīmekļa vietnē.

Lietošana
Canon pilnvaro jūs (fizisku personu vai uzņēmumu) kā žurnālistu, izdevniecību vai preses pārstāvi, lejupielādēt un izmantot jebkuru no Canon logotipiem Eiropā, Tuvajos Austrumos, Āfrikā un internetā tikai ar presi saistītos nolūkos, ieskaitot tālāk norādītos plašsaziņas līdzekļus:

a) drukātajā presē (arī uz žurnālu vākiem),
b) televīzijā,
c) tiešsaistes vidē,
d) laikrakstos.

  • Canon logotipus, lietojot atļautajā veidā, nedrīkst nekādi mainīt. Canon logotipi vienmēr jāparāda konsekventi un saskaņā ar sniegtajiem norādījumiem.

  • Canon logotipus nedrīkst izmantot nekādiem komerciāliem mērķiem, ieskaitot, bet ne tikai: tirdzniecības reklāmas materiālos, tirdzniecības vietu materiālos, plakātos, uz ziņojumu dēļiem vai citiem tirdzniecības nolūkiem.

  • Canon logotipus nedrīkst izmantot veidā, kas mazina to vērtību, ceļ neslavu uzņēmumam Canon vai tā filiālēm vai rada nepareizu priekšstatu par jūsu, jūsu uzņēmuma, Canon un/vai Canon uzņēmumu grupas saistībām. Ja Canon pēc saviem ieskatiem nolemj, ka kāds Canon logotips tiek izmantots šādā veidā, jums pēc pieprasījuma nekavējoties ir jāpārstāj izmantot Canon logotips norādītajā veidā.

Jūs saprotat un piekrītat, ka jums nav nekādu tiesību, īpašumtiesību vai priekšrocību attiecībā uz Canon logotipiem kā vien tās, kas ir skaidri norādītas šajos noteikumos un nosacījumos, un visas šādas tiesības, īpašumtiesības un priekšrocības ekskluzīvi pieder uzņēmumam Canon un/vai Canon uzņēmumu grupai. Jūs arī saprotat un piekrītat, ka nekas no šajos noteikumos un nosacījumos minētā nav uzskatāms par tiesību, īpašumtiesību vai priekšrocību norīkošanu vai piešķiršanu saistībā ar Canon logotipiem, jebkādām autortiesībām, preču zīmēm vai Canon uzņēmumu grupas ražošanas dizainu saskaņā ar šajos noteikumos un nosacījumos piešķirtajām ierobežotajām tiesībām. Canon un jebkurš no Canon grupas uzņēmumiem, ierēdņiem, direktoriem, darbiniekiem, ieinteresētajām pusēm, aģentiem vai jebkura cita persona atsakās, cik lielā mērā to pieļauj tiesību akti, no visām saistībām un pienākumiem par jebkāda apmēra un veida zaudējumiem, kas varētu rasties jums vai trešajai pusei (ieskaitot, bet ne tikai saistībā ar jebkādiem tiešiem, netiešiem, soda, izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem vai jebkāda veida ienākumu, peļņas, reputācijas, datu, līgumu, naudas aprites zudumiem vai bojājumiem) un kas varētu rasties vai jebkādā veidā būt saistīti ar Canon logotipu lejupielādi un/vai lietošanu, nespēju lejupielādēt un/vai lietot vai lejupielādes un/vai lietošanas rezultātā. Tas neietekmē jūsu Statūtos noteiktās tiesības un saistības, bojājumus vai atlīdzību, ko nevar atcelt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Izmantošanas pārtraukšana
Canon patur tiesības nekavējoties jums pieprasīt pārtraukt lietot jebkuru no Canon logotipiem, ja neievērojat kādu no šiem noteikumiem vai nosacījumiem vai jebkāda cita iemesla dēļ. Šāda pieprasījuma gadījumā jums ir nekavējoties jāpārtrauc izmantot Canon logotipi un jāiznīcina visas nepublicētās Canon logotipu kopijas.

Vispārīga informācija
Šo noteikumu un nosacījumu izveidi, derīgumu un darbību nosaka Nīderlandes tiesību akti, un uzņēmums Canon un jūs piekrītat pakļauties neekskluzīvai Amsterdamas tiesu jurisdikcijai.

Canon nespēja veikt vai īstenot kādu no šajos noteikumos un nosacījumos minētajām tiesībām vai noteikumiem neatceļ šīs tiesības vai noteikumus un nekādā veidā neietekmē uzņēmuma tiesības tos veikt vai īstenot vēlāk.

Ja kompetentas jurisdikcijas tiesa kādu no šajos noteikumos un nosacījumos minētajiem noteikumiem atzīst par spēkā neesošu, puses vienojas, ka tas neietekmē pārējo noteikumu vai tiesību derīgumu vai īstenošanu; tie ir jāīsteno pilnā apmērā, izņemot šādu nederīgu vai neīstenojamu noteikumu vai daļu apmēru.

Ja jums ir kādi vaicājumi, sazinieties ar vietējo Canon sabiedrisko attiecību biroju.